Organy i zadania samorządu uczniowskiego

 

W skład samorządu uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły. Działanie w tak ogromnej grupie jest oczywiście niemożliwe. Dlatego uczniowie szkoły wybierają swoich przedstawicieli - organy samorządu. Na terenie szkoły występują zwykle; Rada Samorządu Uczniowskiego, Zarząd (zwany czasem mylnie samorządem) oraz Komisja Rewizyjna. Nazwy poszczególnych organów oczywiście mogą być różne, w zależności od tradycji szkoły.

Zarząd

Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą. Kieruje bieżącą pracą samorządu uczniowskiego. Zarząd składa się z 5 do kilkunastu osób. Większość Zarządów samorządów uczniowskich spotyka się raz w tygodniu. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Zarząd wybierany jest zwykle w wyborach bezpośrednich, w których uczestniczą wszyscy uczniowie. Kadencja zarządu trwa 1 rok. Do typowych uprawnień zarządu należą:

         Kierowanie bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego

         Kierowanie gospodarką samorządu i podejmowanie czynności prawnych

         Reprezentowanie samorządu na zewnątrz

         Powoływanie komisji

Podział obowiązków w ramach Zarządu samorządu uczniowskiego

Przewodniczący

       Planuje i prowadzi zebrania Zarządu i Rady (lub wyznacza prowadzących)

       Rozdziela zadania pomiędzy członków zarządu

       Angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz samorządu

       Współpracuje z dyrektorem i opiekunem samorządu

       Pełni funkcje łącznika między uczniami a administracją szkoły, nauczycielami i społecznością lokalną

Zastępca przewodniczącego

       Jest prawą ręką przewodniczącego

       W czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki

       Stoi na czele ważnych komisji

Sekretarz

       Protokołuje zebrania i odpowiada za dostarczanie protokołów osobom
zainteresowanym

       Sprawuje kontrolę nad dokumentacją samorządu

       Prowadzi korespondencję

       Zbiera pisemne wnioski uczniów napływające do samorządu

Skarbnik

       Współpracuje z Przewodniczącym i opiekunem samorządu w sprawach budżetu i finansów samorządu

       Podpisuje wszystkie dokumenty finansowe samorządu

       Zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową i gromadzi rachunki

       Przewodniczy zebraniom komisji finansowej