ZESPÓŁ SZKÓŁ  EKONOMICZNYCH i TECHNICZNYCH 
im. S. MIKOŁAJCZYKA

w PASŁĘKU

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

  

 

Technikum Nr 2

 

 

 

 

 

Pasłęk, 2017 r.

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

2017 – 2021

 

 

 

 

 

 

Opracował zespół w składzie:

Małgorzata Gawrysiuk

Joanna Kisielewska

Bogumiła Olendzka-Kozicka

Wioletta Wierzbicka

Aneta Wołosz

Barbara Żak


 

Spis treści:

 

Wstęp

Podstawa prawna

I Misja szkoły. Misja szkoły w obszarze pracy wychowawczej

II Wizja szkoły. Sylwetka absolwenta

III Cele pracy wychowawczej 

IV Zadania wychowawczo- profilaktyczne:

I Zwyczaje, tradycja, samorządność szkoły

II Kultura osobista i budowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych

III Równe szanse startu życiowego młodzieży

IV Promocja zdrowia

V Kształtowanie umiejętności społecznych

VI Wspieranie działań wychowawczych rodziny

V Ewaluacja Programu Wychowawczego

Aneks nr 1 - rok szkolny 2018/2019

Aneks nr 2 - rok szkolny 2019/2020 

Aneks nr 3 – rok szkolny 2020/2021

Aneks nr 4 – rok szkolny 2021/2022

 

 

  

Wstęp

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo oświatowe działania wychowawcze i profilaktyczne realizowane powinny być w obrębie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Wychowanie ma wspierać ucznia w rozwoju. W szkole osobą odpowiedzialną za to jest przede wszystkim wychowawca, który odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju. Jednak oprócz wiedzy oraz kompetencji nauczycieli w zakresie wychowania i profilaktyki, potrzebne jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły, współpraca z lokalnym środowiskiem oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi działania wychowawczo-profilaktyczne w szkole.

Działalność wychowawczo- profilaktyczna polega więc na wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4.duchowej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Dotychczasowe potrzeby szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki diagnozowane były na podstawie ankiet skierowanych do rodziców, spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, analizy dokumentacji szkolnej i obserwacji bieżących zachowań ucznia.

Uczniowie Technikum nr 2 w ZSEiT w Pasłęku pochodzą w większości z terenów wiejskich. Chętnie angażują się w działania wolontariatu, rozwijają zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych, reprezentują szkołę w zawodach i olimpiadach. Jednak zdarzają się przypadki naruszenia dyscypliny szkolnej (uwagi w dzienniku, wagary, nagany) lub zachowań dysfunkcjonalnych (spożywanie alkoholu, przemoc i agresja rówieśnicza, itp.). Dotychczasowe metody i działania wychowawcze w większości skutecznie eliminowały działania niepożądane. Jednak istnieje konieczność systematycznej ewaluacji prowadzonych działań i wykorzystywania jej wyników do modyfikowania jakości pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły.

 

 

 

 

 

Założenia pracy wychowawczej oparte są na dokumentach prawnych regulujących zasady funkcjonowania organów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 

Zadania nauczycieli określa Statut Szkoły.

 

Zadania wychowawcy wymienia Statut Szkoły.

 

Zadania pedagoga szkolnego wymienione są w Statucie Szkoły.

 

Zasady współpracy nauczycieli i rodziców określa Statut Szkoły.

 

Prawa rodziców znajdują się w Statucie Szkoły.

 

Prawa i obowiązki uczniów wyszczególnione są w Statucie Szkoły.

 

Zasady oceniania zachowania uczniów reguluje dokument Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 

Procedury Postępowania Nauczycieli w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych porządkują sposoby działania w sytuacjach napięcia, stresu czy destabilizacji ładu i porządku.

 

 

 

Podstawa prawna:

·        Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

·        Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

·        Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

·        Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

·        Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

·        Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

·        Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

·        Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

·        Obowiązujące Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na dany rok szkolny.

·        Statut szkoły.

 

 

 

I Misja szkoły:

 

 

„ UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”

                              Seneka

 

 

Misja szkoły w obszarze pracy wychowawczej:

 

„BUDOWA KOMPLEKSOWO ODDZIAŁUJĄCEGO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO MAJĄCEGO NA CELU WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBISTY UCZNIÓW W WYMIARZE INTELEKTUALNYM, PSYCHICZNYM, SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM, ESTETYCZNYM, MORALNYM

I DUCHOWYM”.

 

 

 

 

Misja szkoły w obszarze kształcenia zawodowego:

 

„PRZYGOTOWANIE UCZĄCYCH SIĘ DO ŻYCIA W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, WYKONYWANIA PRACY ZAWODOWEJ I AKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA NA ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU PRACY”

 

 

 

 

 

 

I Wizja szkoły:

 

„WYCHOWANIE CZŁOWIEKA ODPOWIEDZIALNEGO, ŚWIADOMEGO PODEJMOWANYCH DECYZJI I OTWARTEGO NA ŚWIAT”

 Sylwetka  absolwenta Technikum nr 2 w Pasłęku

 

 

Absolwent potrafi:

 

a)    określić swoją wartość i podejmować decyzje dotyczące dalszej drogi rozwoju osobistego i zawodowego,

b)    aktualizować i doskonalić umiejętności zawodowe,

c)     współpracować w zespole,

d)    przestrzegać tajemnicy zawodowej,

e)    adaptować się do wymagań nowych środowisk,

f)      eksponować swoje mocne strony i umiejętności, odkrywać zdolności,

g)    uczyć się, wykorzystując technologię informacyjną, selekcjonować wiedzę,

h)    wyrażać swoje opinie zgodnie z zasadami asertywności,

i)      bronić swoich racji, przestrzegając zasad poprawnych relacji interpersonalnych,

j)      reagować na sugestię i krytykę,

k)     być kreatywnym i konsekwentnym w realizacji zadań,

l)      ponosić odpowiedzialność za własne słowa i czyny,

m)  nawiązywać pozytywne relacje z innymi,

n)    realizować życiowe plany i marzenia,

o)    w pełni wykorzystywać talenty i predyspozycje,

p)    dbać o zdrowie i sprawność fizyczną,

q)    radzić sobie ze stresem,

r)     twórczo i aktywne działać dla innych,

s)     przestrzegać zasad dobrych obyczajów, kultury i tolerancji,

t)     szanować i kultywować tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

 

 

 

 

III   Cele pracy wychowawczej

 

Cel główny:

Wychowanie w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, duchowej  i społecznej, które powinno być wzmacniane  i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

 

Cele operacyjne:

 

Sfera fizyczna (F)

ü  promowanie zdrowego stylu życia

ü  popularyzacja działalności sportowej

ü  uczenie racjonalnego odżywiania

ü  wskazywanie współczesnych zagrożeń zdrowia

ü  dbałość o zdrowie, rozwój fizyczny, umiejętność zdrowego stylu życia

 

Sfera psychiczna (emocjonalna E / intelektualna I)

ü  umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za siebie i za efekty swojego postępowania wobec innych

ü  motywacja do pracy nas sobą, odkrywania osobistych możliwości

ü  poprawne porozumiewanie się językiem ojczystym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznych i wystąpień publicznych

ü  poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych

          źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną

ü  planowanie, organizowanie i ocenianie własnego procesu uczenia się

i przyjmowanie coraz większej odpowiedzialności za własną naukę

 

Sfera duchowa/moralna (D)

ü  poszanowanie godności człowieka

ü  rodzina jako jedna z najważniejszych wartości

ü  poszanowanie i kultywowanie tradycji regionalnych, narodowych

ü  rozbudzanie uczuć patriotycznych i obywatelskiego obowiązku

ü  poszanowanie i kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych

ü  nabywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, ich hierarchizacji i dokonywania wyborów w każdej sytuacji

 

 

Sfera społeczna (S)

 

ü  kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego społeczności szkolnej i innych społeczności, w których przyjdzie im funkcjonować

ü  efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi między ludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie w granicach obowiązujących norm

ü  zdobywanie umiejętności niezbędnych do przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w demokratycznym państwie, zgodnie z przekazem tradycji kulturowej i poczuciem więzi z otoczeniem społecznym (rodzina, środowisko lokalne, region, państwo)

ü  kształtowanie postaw prospołecznych i umiejętności wchodzenia w konstruktywne relacje na terenie szkoły rozumianej jako wspólnota nauczycieli i uczniów

ü  konstruktywne funkcjonowanie w sytuacjach konfliktowych, stosowanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych we własnych środowiskach

ü  radzenie sobie w sytuacjach trudnych i problemowych, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób

ü  funkcjonowanie w rolach społecznych

ü  znajomość zasad poruszania się na rynku pracy

ü  umiejętność określania osobistych potrzeb i interesów oraz ich zaspokajania na zasadzie godzenia dobra własnego z dobrem innych

ü  umiejętność konstruktywnego, realistycznego określania osobistych celów życiowych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie

ü  dbałość o kulturę osobistą


 

 

IV Zadania wychowawczo-profilaktyczne:

 

I Zwyczaje, tradycja, samorządność szkoły

 

II Kultura osobista i budowanie pozytywnego stosunku do obowiązków  szkolnych

 

III Równe szanse startu życiowego młodzieży

 

IV Promocja zdrowia

 

V Kształtowanie umiejętności społecznych

 

VI Wspieranie działań wychowawczych rodziny

 

 

  

 

Realizacja zadań  jest wspólnym działaniem dyrekcji, nauczycieli, pedagoga, nauczyciela bibliotekarza, pielęgniarki. Szkołę w działaniach wychowawczych wspierają rodzice i  przedstawicie instytucji współpracujących ze szkołą.

Zakres działań jest zgodny z rocznym Planem Pracy Szkoły.

 


 

I Zwyczaje, tradycja, samorządność szkoły

 

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

1. Stworzenie warunków do przyjęcia nowych uczniów.

 

 

 

2. Zapoznanie uczniów każdej klasy z uregulowaniami Statutu Szkoły i WZO.

S

 

 

 

 

 

S

Rozpoczęcie roku szkolnego.

 Ślubowanie klas pierwszych.

Zajęcia integracyjne.

 

 

Podanie treści dokumentów na lekcjach wychowawczych. Upowszechnienie dostępu do nich (Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Statut Szkoły, Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych).

wychowawcy klas I

pedagog

 

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

IX

 

 

 

 

IX

 

 

IX

 Uczeń:

- zna treść podstawowych dokumentów

 

- wie, gdzie w szkole znajduje się w/w dokumentacja

 

- zna nowych kolegów

i nauczycieli

 

3. Stosowanie procedur demokratycznych.

S

Wybory samorządów klasowych

i Samorządu Uczniowskiego.

opiekun Samorządu Uczniowskiego

IX

Uczeń:

- zna procedury wyborów do SU

 

- uczestniczy w wyborach do SU

 

- dokonuje odpowiedzialnych wyborów

4. Podtrzymywanie tradycji, przekazywanie wartości patriotycznych

I obywatelskich.

 

S/D

 

 

 

 

 

I

Przygotowanie uroczystości szkolnych związanych z Dniem Edukacji Narodowej, Świętem Niepodległości, spotkań wigilijnych, Dni Otartych, pożegnaniem absolwentów (Ostatni Dzwonek).

 

 

Przedstawienie sylwetki Patrona Szkoły.

Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka.

nauczyciele zgodnie z Planem Pracy Szkoły

 

 

nauczyciele

historii

cały rok szkolny

 

 

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- osobiście angażuje się w życie szkoły

 

-zna przeszłość historyczną  miejscowości, regionu, kraju

 

-dostrzega wkład

i związek wydarzeń lokalnych z dziejami ojczystymi

i europejskimi

 

-zna obrzędy, tradycje i zwyczaje rodzinne, regionalne

 

- kultywuje polskie tradycje

5. Podejmowanie działań mających na celu promowanie placówki

w środowisku.

S

Organizacja Dni Otwartych Szkoły dla kandydatów i ich rodziców, Ogólnopolski Tydzień  Kariery dla uczniów i gimnazjalistów, Dni Rodziny dla uczniów i lokalnej społeczności.

 

Warsztaty kierunkowe dla gimnazjalistów

dyrekcja

nauczyciele

 

 


nauczyciel przedmiotów zawodowych

III

X

VI

Uczeń:

- czuje się członkiem szkolnej społeczności

 

- dostrzega rolę

i znaczenie szkoły

w lokalnym środowisku

 

 

   

 

II Kultura osobista i budowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych

 

Zadania szczegółowe

Sfera

Działania

 Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

1. Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się ucznia.

S

 

 

 

 

S

 

 

S

Pokazywanie sposobów kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych (godziny wychowawcze, rozmowy z pedagogiem, różne sytuacje szkolne, lekcje przedmiotowe), przestrzeganie zasad savoir-vivre.

 

Reagowanie na przejawy niekulturalnego zachowania się uczniów w szkole.

 

Pokazywanie alternatywnych kulturalnych zachowań.

wszyscy pracownicy szkoły

rok szkolny

 

 

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- zna savoir- vivre, tj. zasady, normy,

 formy grzecznościowe obowiązujące w grupie

- potrafi kulturalnie zachować się w każdej sytuacji w szkole

i poza nią

 

- w życiu codziennym stosuje zwroty grzecznościowe

2. Umożliwianie rozwoju kulturalnego poprzez kontakt z różnego rodzaju formami sztuki,

upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych.

S

 

 

 

 

I

Tworzenie sytuacji dających możliwość sprawdzenia kulturalnych nawyków poprzez organizację: wycieczek, wyjść do teatru, kina, uczestniczenie

w imprezach organizowanych przez szkołę i miasto.

 

Nocny maraton lektur.

Uczestniczenie w Narodowym Czytaniu.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –Priorytet 3

( złożenie wniosku i zaplanowanie realizacji działań na rok 2017).

wychowawcy

nauczyciele

bibliotekarz

rok szkolny

Uczeń :

- uczestniczy

w szkolnych wycieczkach, wyjściach do teatru, kina, w szkolnych

i lokalnych imprezach

3. Jasne sformułowanie  zasad zachowania i funkcjonowania szkolnej społeczności

S

Zapoznanie ze Statutem Szkoły i innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.

wychowawcy

IX

Uczeń:

-został zapoznany ze Statutem Szkoły i innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły oraz ma do nich dostęp

-respektuje normy obowiązujące w środowisku szkolnym

4. Rozwijanie obowiązkowości i punktualności uczniów.

S

 

I

 

 

S

Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

 

Organizacja zajęć dotyczących planowania i oceniania własnego procesu uczenia się.

 

Nagradzanie uczniów wzorowo wywiązujących się z obowiązków szkolnych.

 

dyrekcja

pedagog

wychowawcy

rok szkolny

 

IX/X

 

 

I

 

Uczeń:

- systematycznie uczestniczy

w zajęciach

 

- umie zaplanować

i obiektywnie ocenić własny proces uczenia się

 

-wyróżniający się uczniowie są nagradzani za wzorowe

wywiązywanie się ze szkolnych obowiązków

5. Kształtowanie postaw prawdy i uczciwości.

D

 

 

D

Piętnowanie ściągania i posługiwania się efektami cudzej pracy. Przestrzeganie praw autorskich.

 

Docenianie zachowań uczniów, którzy potrafią przyznać się do winy.

 

Treści poruszane na lekcjach dotyczące etyki zawodowej

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele przedmiotów zawodowych

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- zna prawo autorskie

i konsekwencje wynikające

z nieprzestrzegania prawa

 

- potrafi przyznać się do niesamodzielności w wykonywaniu zadania i ponieść konsekwencje

 

- naprawia błąd

 – samodzielnie wykonuje zadanie

6. Kształtowanie wrażliwości estetycznej

 E

Kształtowanie poczucie estetyki w miejscu nauki i miejscu praktyk, najbliższego otoczenia oraz w odniesieniu do własnego wyglądu.

 

nauczyciele,

wszyscy pracownicy szkoły

rok szkolny

Uczeń:

- dba o wspólne mienie

 

- dba o własny wygląd

7. Kształtowanie estetyki języka

I

Troska o poprawność językową, walka z wulgaryzmami.

nauczyciele,

wszyscy pracownicy szkoły

rok szkolny

Uczeń:

- dba o kulturę słowa

 

- reaguje na wulgaryzmy

8. Kreowanie właściwych postaw wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.

S

Przypominanie zasad właściwego postępowania, okazywania szacunku w szkole i poza nią.

wszyscy pracownicy szkoły

rok szkolny

Uczeń:

- zna savoir- vivre, tj. zasady, normy,

 formy grzecznościowe obowiązujące w grupie

 

- okazuje  nauczycielom i innym pracownikom szkoły należny im szacunek

9. Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej i integracja uczniów warunkiem wzajemnego porozumienia             

 i nawiązania prawidłowych kontaktów.

 

S

 

S

 


SS

S

S

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

 

Lekcje wychowawcze dotyczące skutecznego porozumiewania się,  przyczyn konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, asertywności, budowania poczucia własnej wartości.

Organizowanie uroczystości szkolnych integrujących społeczność uczniowską (Walentynki, Mikołajki itp.)


Zajęcia warsztatowe – współpraca z organizacjami, instytucjami, centrami profilaktyki.

Wycieczki klasowe

Uroczystości klasowe i szkolne

Pedagog,
wychowawcy

 

wychowawcy

 

Samorząd Uczniowski

pedagog


wychowawcy

wychowawcy

IX

 

 

 

rok szkolny

 

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

-potrafi wartościować zachowanie swoje i innych

-pracuje nad rozwojem pozytywnych cech swojego charakteru

-przestrzega norm współżycia społecznego

przygotowany jest do radzenia sobie w trudnych sytuacjach

-zawiązują się przyjaźnie między kolegami i koleżankami z klasy

10. Radzenie sobie ze stresem.

S


S

I

Wspieranie młodego człowieka w sytuacji stresu psychicznego.

 
Wsparcie uczniów i rodziców w sytuacji stresu egzaminacyjnego.

Poszerzanie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży.

pedagog, wychowawcy

doradca zawodowy

pedagog

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- jest przygotowany do radzenia sobie w sytuacji stresu psychicznego

11. Zaangażowanie uczniów w życie szkoły.

S

Udział młodzieży w przedsięwzięciach szkolnych i lokalnych.

wychowawcy nauczyciele

rok szkolny

Wzrost zaangażowania uczniów w działaniach szkolnych i lokalnych.

12. Rozwijanie własnych zainteresowań.

I

I

Koła zainteresowań z przedmiotów ogólnych i zawodowych

Udział olimpiadach i konkursach.

Wymiana młodzieży z Niemcami

Spotkania z przedsiębiorcami

 

 

dyrekcja

nauczyciele
nauczyciele języków obcych

rok szkolny

 

rok szkolny

 Uczeń:

-wie, jakie w szkole organizowane są koła zainteresowań i uczestniczy w nich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-uczestniczy w olimpiadach i konkursach

-odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach

13.  Promowanie uczniów zdolnych, wyróżniających się zachowaniem i wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w życie szkoły.

S

Nagradzanie uczniów najlepszych pod względem wyników nauczania i uzyskiwanej frekwencji nagrodami rzeczowymi podczas apeli szkolnych oraz wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach projektów unijnych

dyrekcja

wychowawcy

I i VI

Uczeń :

-samodzielnie i aktywnie uczestniczy

w lekcjach

-ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji ( bierze udział w konkursach, olimpiadach)

 

-potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy

-w pełni wykorzystuje swoją wiedzę i pomaga innym w rozwiązywaniu problemów

-bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły

- jest motywowany do pracy nad sobą i doskonalenia swoich wartości życiowych

 

14. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

S

Monitoring szkoły.

Edukacja młodzieży i pracowników szkoły na temat zachowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

Przestrzeganie procedur w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

Współpraca z policją i strażą miejską -patrole na terenie szkoły i terenie przylegającym do szkoły.

 dyrekcja, pedagog nauczyciele

pielęgniarka

rok szkolny

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

-czuje się bezpiecznie na terenie szkoły

 15. Radzenie sobie z przemocą.

S

Przestrzeganie procedur postępowania z uczniem agresywnym wypracowanych przez szkołę.

Warsztaty na temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów - współpraca z organizacjami, instytucjami, centrami profilaktyki.

dyrekcja

nauczyciele

pedagog

 

rok szkolny

 

 

 

rok szkolny

Uczeń:

-przygotowany jest do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, w tym radzenia sobie z agresją.

 

III Równe szanse startu życiowego młodzieży

 

Zadania szczegółowe

Sfera

Działania/ formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

1. Stworzenie warunków do rozwijania zamiłowań i zainteresowań.

I

Koła zainteresowań

 

Realizacja fakultatywnych, zagranicznych praktyk zawodowych

 

Wymiana młodzieży

dyrekcja

 

nauczyciele

 

rok szkolny

Uczeń:

- uczestniczy

w wybranych zajęciach rozwijających zainteresowania

- poszerza wiedzę, umiejętności

- rozwija zdolności

- realizuje pasje

 

2. Rozwijanie samodzielności

i przedsiębiorczości.

I

Warsztaty, lekcje wychowawcze na temat twórczego myślenia jako drogi do sukcesu.

 

Warsztaty z doradztwa zawodowego

pedagog

wychowawcy

 

nauczyciel przedsiębiorczości

rok szkolny

 

 

XI-XII

Uczeń:

- potrafi samodzielnie planować i realizować wyznaczone cele

 

3. Zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

E

 

 

 

 

 

S

Pomoc pedagoga, wychowawcy, stworzenie IPET i arkusza wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia,

zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

 

Budowanie klimatu akceptacji, poszanowania

i wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych.

 

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

rok szkolny

 

 

 

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- jest objęty indywidualną opieką pedagogiczno- psychologiczną

 

- uczestniczy

w zajęciach rewalidacyjnych, specjalistycznych

 i dydaktyczno- wyrównawczych

 

- ma wsparcie

w pokonywaniu wszelkich trudności

 

- dobrze sobie radzi

z obowiązkami szkolnymi

 

- dobrze czuje się

w szkole

4. Diagnozowanie sytuacji konfliktowych.

S

Podejmowanie działań  w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

Warsztaty na temat pokojowego rozwiązywania konfliktów.

 

pedagog

wychowawcy

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- zna i stosuje metody pokojowego rozwiązywania konfliktów

 

W szkole panuje dobra atmosfera pracy.

 

5. Rozpoznanie potrzeb uczniów.

S

Diagnozowanie uzdolnień, potrzeb, i możliwości uczniów.

 

Pomoc w wypełnianiu wniosków o stypendia, współpraca z MOPS, policją i innymi instytucjami.

 

pedagog

wychowawcy

 

 

rok szkolny

Potrzeby ucznia są rozpoznawane

i zaspakajane.

6. Wychowanie do życia w rodzinie

S

Dni Rodziny – spotkanie pokoleń, wykład, warsztaty, zabawy kształcące umiejętność rozumienia  różnych ról w życiu rodzinnym, uczące prawidłowej komunikacji.

 

Przedmiotowe zajęcia edukacyjne wskazujące na wagę rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa.

 

Możliwość uczestniczenia w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.

 

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

VI

 

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

-rozumie znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka

 

-umie podjąć określone role w życiu rodzinnym

 

- zna sposoby prawidłowego komunikowania się

w rodzinie

 

- umie rozwiązywać konflikty rodzinne

 

7. Edukacja regionalna

S

Możliwość uczestniczenia w imprezach regionalnych (np. jarmarki, festyny, odpusty) poprzez wystawianie własnych stanowisk.

 

nauczyciele

rok szkolny

Uczeń:

- aktywnie uczestniczy w imprezach

o charakterze lokalnym

i regionalnym

 

- zna regionalne obrzędy, tradycje, rodzinne zwyczaje

8.Rozwijanie umiejętności wyznaczania celów życiowych

 i podejmowania decyzji.

I

Rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące planów osobistych: kariery zawodowej, udanego życia rodzinnego, wyboru dalszego kształcenia.

wychowawcy

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotów zawodowych

ok szkolny

 

 

9.Pomoc

w podjęciu właściwych decyzji zawodowych

I

 

E

 

 

 

E

 

 

 

 

 

E

 

Spotkania z przedstawicielami zakładów pracy.

 

 

Udostępnianie i upowszechnianie informacji dotyczących spotkań w ramach "Drzwi Otwartych" na uczelniach oraz o kryteriach przyjęcia na studia.

Przygotowanie do decyzji wyboru przedmiotu i poziomu egzaminu maturalnego

Przygotowanie do podjęcia decyzji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego

 

 

Prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Ogólnopolski Tydzień Kariery.

nauczyciele przedmiotów

zawodowych

 

doradca zawodowych

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

 

doradca zawodowy

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

rok szkolny

 

 

 

 

 

X

Uczeń:

-potrafi wyznaczać życiowe cele ,

- świadomie podejmuje decyzje związane

z życiem osobistym

i zawodowym,

 

- może liczyć na profesjonalną pomoc przy wyborze ścieżki kariery zawodowej

10. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.

I

Stwarzanie możliwości do przygotowania i wygłoszenia na forum przygotowanych przez ucznia prezentacji, referatów, przemówień.

nauczyciele

rok szkolny

Uczeń:

- jest przygotowany do wystąpień publicznych merytorycznie

i psychicznie

11. Ograniczenie niepowodzeń szkolnych - objęcie opieką uczniów słabszych

S

Diagnoza uczniów ze specyficznymi problemami.

Dostosowanie wymagań do możliwości wychowawczych i edukacyjnych ucznia – indywidualizacja pracy wg zaleceń PPP.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 Praca z uczniem drugorocznym i mającym trudności w nauce.

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze ze szczególnym naciskiem na edukację matematyczną, przyrodniczą i informatyczną

 

 

Wychowawcy

nauczyciele

pedagog

IX

 


rok szkolny

 

rok szkolny

 

rok szkolny

 

rok szkolny

Uczeń:

-  jest objęty opieką związaną z pokonywaniem przez niego problemów

z przyswajaniem wiedzy i umiejętności,

 

- nauczyciele planują proces wspomagania rozwoju i edukacji uczniów, wykorzystując przyjęte programy nauczania z uwzględnieniem diagnozy uczniów – identyfikacja problemów przeprowadzona w każdym roku szkolnym.

Wymagania są tak stawiane, aby również najsłabszy uczeń miał szansę osiągnąć sukces.

Respektowane są zalecenia PPP.

Uczeń drugoroczny i mający problemy w nauce zna przyczyny swojego niepowodzenia i konsekwentnie je eliminuje.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych, uzupełniają braki w wiadomościach i umiejętnościach.

- dobrze sobie radzi

z obowiązkami szkolnymi

 

- dobrze czuje się

w szkole

12. Promowanie indywidualizacji kształcenia,

promowanie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

P(I)

 

 

 

S

Zachęcanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych.

Prowadzenie kół zainteresowań.

 

Prezentowanie sukcesów uczniów (eksponowanie zdobytych dyplomów i wyróżnień, prezentowanie osiągnięć na forum klasy i szkoły oraz na zebraniach

z rodzicami, przyznawanie nagród rzeczowych, itp.)

 

wychowawcy

nauczyciele

rok szkolny

 

 

 

I, VI

Uczeń:

- wszechstronnie rozwija intelekt,

 

- bierze udział

w konkursach

i olimpiadach przedmiotowych

 

-bierze udziału

w różnorodnych projektach edukacyjnych,

 

- jest doceniany na forum szkoły

13. Umożliwianie uczniom szerokiego dostępu do wiedzy i informacji,

rozwijanie kompetencji informatycznych.

I

 Stosowanie technik multimedialnych i aktywizujących metod nauczania.

 

Przeprowadzanie doświadczeń naukowych jako istotnego elementu lekcji chemii, fizyki czy biologii.

 

Organizowanie wycieczek szkolnych mających charakter wychowawczo-dydaktyczny (np. geografia, historia, język polski).

 

Wymiana zagraniczna.

 

Dostęp do pomocy książkowych, multimedialnych i nowości wydawniczych w szkolnej bibliotece.

 

nauczyciele

bibliotekarz

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

 

co dwa lata

 

rok szkolny

Uczeń:

- korzysta z technologii komputerowych

i technik multimedialnych,

 

- swobodnie wyszukuje potrzebne materiały,

 

- rozwija zainteresowań                     i zdolności,

 

- poznaje kulturę innych narodów

  

 

 

 

IV Promocja zdrowia

 

 

Zadania szczegółowe

Sfera

Działania

 

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

1. Integracja uczniów warunkiem dobrego samopoczucia     w środowisku szkolnym, wzajemnego porozumienia                 i nawiązania prawidłowych kontaktów.

S

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych.

 

Spotkania z rodzicami.

 

Diagnoza problemów w kl. I.

Pedagoga
dyrekcja
nauczyciele

wrzesień

Uczeń:

-czuje się w szkole dobrze

-utożsamia się z zespołem klasowym

 

-buduje z kolegami poprawne relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

2. Integracja osób niepełno –sprawnych                    z klasą oraz pomoc w poprawnym funkcjonowaniu ucznia w szkole.

 

S

 

Rozpoznanie problemu, zapoznanie z dokumentacją ucznia.

 

Pomoc szkoły rodzicom dziecka niepełnosprawnego.

 

dyrekcja

pedagog

wychowawcy klas I

nauczyciele

IX

 

 

rok szkolny

 

Uczeń:

- z troską i empatią odnosi się do osoby niepełnosprawnej w klasie

3. Promowanie aktywności fizycznej. Rola

 i znaczenie turystyki, sportu masowego w życiu młodego człowieka, wpływ ruchu na stan psychofizyczny  człowieka.

 

F

Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.

 

Lekcje wychowawcze

i tematyczne promujące aktywny styl życia.

 

Aktywny udział w lekcjach w-f.

 

Zachęcanie do udziału w  reprezentowaniu   szkoły w zawodach sportowych oraz kibicowanie takiemu działaniu.

 

Zasady bezpiecznego organizowania wycieczek pieszych i rajdów.

wychowawcy

nauczyciele

w-f

pielęgniarka

 

 

 

 

rok szkolny

 

Uczeń:

-jest świadomy, że ruch ma istotny wpływ na stan fizyczny

 i psychiczny człowieka

 

-chętnie uczestniczy w zajęciach w-f oraz w wybranych formach aktywności fizycznej

 

4. Profilaktyka uzależnień.

a) profilaktyka antynikotynowa

 

b) profilaktyka antyalkoholowa


c) profilaktyka przeciw uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy i innych środków zmieniających  świadomość

F

1. Szkodliwy wpływ nikotyny na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

 

2. Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

3.Szkodliwy  wpływ narkotyków na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

·        lekcje wychowawcze

i tematyczne na temat uzależnień

·        filmy na godzinie wychowawczej

·        tablice informacyjne

·        ulotki, broszury

·        zajęcia warsztatowe

·        współpraca z organizacjami, instytucjami, centrami profilaktyki

·       pedagogizacja

nauczycieli i rodziców – szkodliwość narkotyków i dopalaczy,  i innych współczesnych uzależnień.

pedagog wychowawcy

nauczyciele

pielęgniarka

bibliotekarz

rok szkolny

Uczeń:

- systematycznie uczestniczy

w zajęciach

z zakresu profilaktyki uzależnień

 

-rozumie, na czym polega uzależnienie, zna jego etapy

i skutki społeczne

 

-zna szkodliwy wpływ różnych substancji uzależniających na organizm człowieka

 

-wie, do kogo może się zwrócić o pomoc w przypadku zagrożenia uzależnieniem.

5. Umiejętne korzystanie ze środków masowego przekazu.

 

I

Pogadanka na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy.

Lekcje wychowawcze na temat współczesnych zagrożeń, uzależnień od komputera, telefonu, itp.

nauczyciele informatyki

wychowawcy

rok szkolny

Uczeń

- jest świadomy zagrożeń wynikających

z korzystania ze środków masowego przekazu

6. Racjonalne odżywianie.

F

Lekcje wychowawcze i tematyczne dotyczące zdrowego odżywiania.

Lekcje wychowawcze i tematyczne na temat bulimii i anoreksji a także otyłości u nastolatków.

 


Organizowanie w szkole Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania.

wychowawcy


nauczyciele chemii, biologii, pielęgniarka

nauczyciele przedmiotów zawodowych

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

 

 


XI

Uczeń:

-zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania

 

-zna przyczyny

i skutki otyłości

 

 

 

 

VI Kształtowanie umiejętności uniwersalnych

 

Zadania szczegółowe

Sfera

Działania

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

1. Rozwijanie umiejętności wyrażania opinii, emocji, dobrego komunikowania się z innymi.

E

Zajęcia warsztatowe uczące komunikacji niewerbalnej, aktywnego słuchania, stosowania wypowiedzi w języku Ja, postawa asertywna.

pedagog

doradca zawodowy

rok szkolny

Uczeń:

jest tolerancyjny

i życzliwy

 

 -precyzyjnie formułuje myśli

 

 -zabiera głos w dyskusji

 

- umie słuchać

 

-rozróżnia uczucia agresywne jako niepożądane

i asertywne jako pożądane.

2. Nabywanie umiejętności uczenia się.

I

Zapoznanie uczniów z higieną pracy umysłowej.

 

Zapoznanie z metodami i technikami uczenia się, sposobami poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.

 

wychowawcy

nauczyciele

rok szkolny

Uczeń:

-pracuje w miarę swych możliwości

 

 -korzystając z pomocy nauczycieli

uczestniczy w dodatkowych zajęciach

 

-pokonuje napotykane trudności

 

-posiada wiedzę i umiejętności

z przedmiotów nauczania i potrafi z nich korzystać

 

-umie znaleźć potrzebne mu informacje

 

-potrafi posługiwać się określonymi narzędziami i urządzeniami

 

-umie zaplanować swoją pracę, szanuje czas swój i innych

 

-naukę i obowiązki szkolne traktuje jako element budowania swojej przyszłości zawodowej

 

- jest świadom konieczności ciągłego doskonalenia się, aby sprostać wymaganiom współczesnego świata

3. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, negocjacji.

S

Integracja uczniów w klasie: zajęcia integracyjne.

 

Udział uczniów w zajęciach.

 

Zajęcia z mediacji

pedagog

wychowawcy

 

 

Dorota Bieńkowska

IX

 

rok szkolny

 

rok szkolny

Uczeń:

-potrafi rozwiązywać sytuacje trudne

 

 

4. Nabywanie umiejętności pracy

w grupie.

S

Zadania do realizacji w losowo wybranych grupach.

 

Praca w zespołach międzynarodowych w ramach praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach

 

Praca w zespołach w ramach wymiany młodzieży z Niemcami

 

nauczyciele

wychowawcy

 

rok szkolny

Uczeń:

- Stosuje normy współżycia w klasie, szkole i środowisku

 

-umie żyć i pracować w grupie, stosuje się do obowiązujących w niej norm i reguł, ale nie bezkrytycznie

 

- pracując w zespole ma świadomość, że realizuje nie tylko swoje cele osobiste, ale także ogółu,

5. Przybliżenie zasad tolerancji.

S

Zajęcia na godzinach wychowawczych i zajęciach lekcyjnych ( w tym szczególnie: język polski, historia, religia).

wychowawcy

nauczyciele

rok szkolny

Uczeń:

-lubi ludzi

 

-umie zachować się odpowiednio wobec wszelkich odmienności

 

- szanuje godność i nietykalność drugiego człowieka

 

- jest dumny ze swojego pochodzenia (dobry patriota)

6. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych.

S/ P(E)

Wolontariat, udział w akcjach charytatywnych, organizowanie zbiórek pieniędzy i innych rzeczy dla potrzebujących( udział w akcjach: „Nakręć się na pomaganie”, Szlachetna paczka”, „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Góra Grosz”, pomoc zwierzętom w pasłęckim schronisku).

 

Pomoc koleżeńska (pomaganie w nauce).

pedagog

wychowawcy

 

rok szkolny

 

 

 

 

 

 

rok szkolny

Uczeń:

-potrafi dostrzegać ludzi potrzebujących pomocy

 

-wie, jak im pomóc lub gdzie szukać pomocy (zna instytucje pomocy społecznej i wie jak do nich dotrzeć)

 

- bierze udział w akcjach charytatywnych,

chętnie angażuje się

w wolontariat

 

VI Wspieranie działań wychowawczych rodziny

 

Zadania szczegółowe

Sfera

Działania

Realizator działań

Termin

Efekty działań

1. Stworzenie warunków do wspierania rodziców

w działaniach wychowawczych.

S

Przedstawienie rodzicom zasad współpracy między nimi a szkołą.

 

Wybór trójek klasowych.

 

Wybór Rady Rodziców.

 

Współpraca nauczycieli z Radą Rodziców i pozostałymi rodzicami.

 

Udział rodziców w organizacji imprez klasowych.

 

Udział w tworzeniu szkolnej 

dokumentacji: Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

Organizowanie spotkań klasowych z rodzicami.

 

Organizowanie różnych form pedagogizacji rodziców (spotkania z pedagogiem szkolnym, prelekcje, konsultacje  z udziałem zaproszonych specjalistów).

 

Organizowanie Dni Rodziny.

dyrekcja

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

IX

 

 

IX

 

IX

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

IX

 

 

 

rok szkolny

 

rok szkolny

 

 

 

VI

Rodzice:

- znają i rozumieją potrzeby szkoły

 

- współdecydują o procesie wychowania w szkole

 

- znają podstawowe szkolne dokumenty, wiedzą gdzie w/w dokumentacja jest dostępna

 

- angażują się w życie szkoły i klasy

 

- uczestniczą

w wywiadówkach

 

- uczestniczą

w pedagogizacji

 

- znają i rozumieją problemy swoich dzieci

 

-wspomagają szkołę

 w rozpoznaniu potrzeb uczniów

2. Współpraca

z rodzicami

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

S

 

 

E

Nawiązanie kontaktów z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.

 

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

pedagog

wychowawcy

rok szkolny

 

 

rok szkolny

- znają i rozumieją problemy swoich dzieci

 

-wspomagają szkołę

 w rozpoznaniu potrzeb uczniów

 

- współuczestniczą

w rozwiązywaniu konfliktów dzieci

3. Praca z młodzieżą  i rodzicami nad poprawą frekwencji i wyników w nauce.

E

Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności zwolnień z zajęć.

Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności z zajęć i zwolnień.

Konsekwentne przestrzeganie procedur w przypadku wagarów uczniów.

 Pogadanki na godzinach wychowawczych, pokazywanie właściwego wzorca.

Spotkania z pedagogiem

– uświadomienie uczniom zagrożeń,  skutków wagarowania i konsekwencji wynikających z dużej absencji.

Korespondencja z rodzicami przy pomocy Dziennika Elektronicznego

Indywidualne kontakty z rodzicami

Nagradzanie uczniów ze  100%  frekwencją.

 

wychowawcy, nauczyciele

pedagog

rok szkolny

 

IX 

rok szkolny


rok szkolny


rok szkolny

 

 

rok szkolny


rok szkolny

I i VI

Wychowawcy i nauczyciele są jednomyślni w usprawiedliwianiu nieobecności i zwolnień zgodnie z WZO.

Na pierwszym zebraniu  z rodzicami wychowawcy zapoznają obecnych z WZO. Uczniowie oraz rodzice znają zasady usprawiedliwiania nieobecności z zajęć i zwolnień.

Posiedzenia zespołu wychowawczego  i konsekwentne przestrzeganie procedur zapobiegają wagarowaniu uczniów.

Zmniejszenie stopnia absencji.

W Dzienniku Elektronicznym  odnotowywane są wszelkie kontakty z rodzicami.

Nauczyciele  z wychowawcą i rodzicami omawiają trudności w nauce u poszczególnych uczniów.

Uczeń:                                              -za 100% frekwencję otrzymuje nagrody książkowe na koniec roku szkolnego, bierze udział w wycieczce nagrodowej


 

V Ewaluacja Programu Wychowawczego

 

1.    Ewaluacja Programu Wychowawczego odbywa się co cztery lata poprzez:

 

·       przeprowadzenie przez nauczycieli ankiet dla rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczących spraw wychowawczych w szkole

·       sporządzenie raportu wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w obszarze wychowania i jego analiza na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

·       przyjęcie wniosków dotyczących zmiany w Programie Wychowawczym

·       podsumowanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej realizacji Programu Wychowawczego

 

2.     Wskaźniki ewaluacji Programu Wychowawczego

Ilościowe:

·       obecność uczniów na zajęciach szkolnych

·       liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych

·       liczba uczniów z problemami wychowawczymi

·       liczba uczniów biorących udział w konkursach, liczba finalistów, laureatów

·       ilość wycieczek organizowanych przez szkołę

·       liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły, uczestniczących w zebraniach

i wywiadówkach

Jakościowe:

·       aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i w wydarzeniach pozaszkolnych

·       umiejętności, wiedza i postawy uczniów

·       samopoczucie uczniów zarówno w klasie i szkole, jak i poza nimi

·       poprawa frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych

·       przestrzeganie zasad sformułowanych w programie

·       postęp w zachowaniu i nauce

·       współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem


 

 

 

ANEKS NR 1    

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Technikum została przeprowadzona Ewaluacja Wewnętrzna Programu Profilaktyczno-Wychowawczego.

·                 Wnioski i rekomendacje ujęte w ewaluacji:

·       Kontynuować podjęte działania profilaktyczne zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, mające na celu uświadomienie problemu cyberprzemocy oraz wskazywać konsekwencje prawne przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni.

·       Należy zdecydowanie zwiększyć ilość zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem doświadczeń naukowych, ponieważ w opinii respondentów uatrakcyjniają one zajęcia, ułatwiają przyswojenie i poszerzają wiedzę.

·       Kontynuować podjęte działania związane z organizacją projektów międzynarodowych (wymiany, staże, praktyki), gdyż uczniowie rozwijają dzięki temu swoje zdolności i zainteresowania.

·       Należy prezentować uczniom pozytywne aspekty korzystania z Internetu i urządzeń nowoczesnej technologii w tym portali społecznościowych i uświadamiać faktyczne zagrożenia płynące z agresji elektronicznej.

·       Przeprowadzić spotkania z rodzicami na temat niebezpieczeństw w sieci.

·       Uczulić rodziców na kontrolowanie czasu spędzonego przed komputerem przez swoje dzieci.

·       Zachęcać uczniów do wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauce.

·                 Wnioski z nadzoru:

1.    Wzmocnić integrację zespołów klasowych poprzez organizowanie wycieczek kulturalno-dydaktycznych (w miarę możliwości finansowych pokrywać koszty związane z wycieczkami rada rodziców)

2.    Zachęcić nauczycieli do organizowania wycieczek

·                 Uwagi do realizacji programu wniesione przez nauczycieli:

·       Zmiana zapisu dotycząca organizacji zajęć integracyjnych.

·       Ewaluacja wybranego obszaru P W-P powinna odbywać się raz w roku i wpływać powinna na modyfikację wybranych treści.

Na podstawie raportu z w/w ewaluacji, wniosków z nadzoru i uwag wniesionych przez nauczycieli została przeprowadzona modyfikacja Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok szkolny 2018/2019 o następujące działania:

 

1.      Zwrócić uwagę na realizację:

III Równe szanse startu życiowego młodzieży

 

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

13. Umożliwianie uczniom szerokiego dostępu do wiedzy i informacji,

rozwijanie kompetencji informatycznych.

I

 

Przeprowadzanie doświadczeń naukowych jako istotnego elementu lekcji chemii, fizyki czy biologii.

 

Organizowanie wycieczek szkolnych mających charakter wychowawczo-dydaktyczny (np. geografia, historia, język polski).

nauczyciele

 

rok szkolny

 

Uczeń:

 

- swobodnie wyszukuje potrzebne materiały,

 

- rozwija zainteresowań                     i zdolności,

 

 

2.      Wprowadzić nowe:

IV Promocja zdrowia

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

5. Umiejętne korzystanie ze środków masowego przekazu.

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców- nt. niebezpieczeństw w sieci oraz kontroli czasu spędzanego na korzystaniu z Internetu i mediów przez swoje dzieci

 

Zachęcanie uczniów do wykorzystywania nowoczesny technologii w nauce

 

 

Pedagog

Nauczyciele

Wychowawcy

Rok szkolny

Uczeń:

- zna podstawowe zasady korzystania z nowoczesnych technologii w nauce

 

- udział rodziców w spotkaniach

 

 

 

 

 

3.      Wprowadzić zmiany w zapisie:

I Zwyczaje, tradycja, samorządność szkoły

 

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

1. Stworzenie warunków do przyjęcia nowych uczniów.

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Ślubowanie klas pierwszych- zajęcia integracyjne, Otrzęsiny.

 

 

 

wychowawcy klas I

pedagog

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 Uczeń:

- zna treść podstawowych dokumentów

 

- wie, gdzie w szkole znajduje się w/w dokumentacja

 

- zna nowych kolegów

i nauczycieli

 

 

 

 

 

ANEKS NR 2    

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Technikum przeprowadzona została Ewaluacja Wewnętrzna Programu Profilaktyczno- Wychowawczego dotycząca oceny czy uczniowie potrafią wyznaczać życiowe cele, czy potrafią świadomie podejmować decyzje związane z życiem osobistym                                    i zawodowym oraz czy mogą liczyć na pomoc przy wyborze ścieżki i kariery zawodowej.

I. Wnioski i rekomendacje ujęte w ewaluacji:

1. Kontynuować przeprowadzanie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w różnych formach

2. Wspierać uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
    oraz planowaniem kształcenia i kariery

3. Poruszyć tematykę  związaną z planami osobistymi uczniów oraz pomagających w podjęciu decyzji wyboru przedmiotu i poziomu egzaminu 
    maturalnego i zawodowego podczas zajęć na godzinie wychowawczej

4. Przeprowadzać testy predyspozycji zawodowych oraz rozmowy na temat zainteresowań i kariery zawodowej

5. Uświadamiać uczniów i ich rodziców, że mogą liczyć na szkołę przy wyborze ścieżki i kariery zawodowej

6. Umożliwić uczniom w większym stopniu wyjazdy na Drzwi Otwarte na uczelnie wyższe

 

II. Wnioski z nadzoru:

1. Wzmocnić integrację zespołów klasowych poprzez organizację wycieczek.
 2. Kształtować pozytywne charaktery uczniów przez solidną pracę wychowawców i innych nauczycieli, wzmacniać poczucie więzi ze szkołą,  
     angażować uczniów  w promocję szkoły i wszelkie inne działania na jej rzecz.
3. Propagować wykorzystanie technologii komputerowej, metod aktywizujących w pracy nauczycieli i uczniów.

 

III. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

IV. Wzięto pod uwagę wnioski z przeprowadzonej  Diagnozy występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Na podstawie raportu z w/w ewaluacji, wniosków z nadzoru, wniosków z diagnozy, priorytetów MEN  przeprowadzona została modyfikacja  Szkolnego Programu Profilaktyczno- Wychowawczego na rok szkolny 2019/2020 o następujące działania:

A.    Zwrócić uwagę na realizację:

I.    Zwyczaje, tradycja, samorządność szkoły

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

4. Podtrzymywanie tradycji, przekazywanie wartości patriotycznych

i obywatelskich.

 

S/D

 

 

 

 

 

I

Przygotowanie uroczystości szkolnych związanych z Dniem Edukacji Narodowej, Świętem Niepodległości, spotkań wigilijnych, Dni Otartych, pożegnaniem absolwentów (Ostatni Dzwonek).

 

 

Przedstawienie sylwetki Patrona Szkoły.

Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka.

nauczyciele zgodnie z Planem Pracy Szkoły

 

 

nauczyciele

historii

cały rok szkolny

 

 

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- osobiście angażuje się w życie szkoły

 

-zna przeszłość historyczną  miejscowości, regionu, kraju

 

-dostrzega wkład

i związek wydarzeń lokalnych z dziejami ojczystymi

i europejskimi

 

-zna obrzędy, tradycje i zwyczaje rodzinne, regionalne

 

- kultywuje polskie tradycje

 

 

 

II. Kultura osobista i budowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

9.Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej i integracja uczniów warunkiem wzajemnego porozumienia             

i nawiązania prawidłowych kontaktów.

 

S

 

S

 


SS

S

S

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

 

Lekcje wychowawcze dotyczące skutecznego porozumiewania się,  przyczyn konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, asertywności, budowania poczucia własnej wartości.

Organizowanie uroczystości szkolnych integrujących społeczność uczniowską (Walentynki, Mikołajki itp.)


Zajęcia warsztatowe – współpraca z organizacjami, instytucjami, centrami profilaktyki.

Wycieczki klasowe

Uroczystości klasowe i szkolne

Pedagog,
wychowawcy

 

wychowawcy

 

Samorząd Uczniowski

pedagog


wychowawcy

wychowawcy

IX

 

 

 

rok szkolny

 

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

-potrafi wartościować zachowanie swoje i innych

-pracuje nad rozwojem pozytywnych cech swojego charakteru

-przestrzega norm współżycia społecznego

przygotowany jest do radzenia sobie w trudnych sytuacjach

-zawiązują się przyjaźnie między kolegami i koleżankami z klasy

 

IV. Promocja zdrowia

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

4. Profilaktyka uzależnień.

a) profilaktyka antynikotynowa

 

b) profilaktyka antyalkoholowa


c) profilaktyka przeciw uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy i innych środków zmieniających  świadomość

F

1. Szkodliwy wpływ nikotyny na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

 

2. Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

3.Szkodliwy  wpływ narkotyków na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

  • lekcje wychowawcze i tematyczne na temat uzależnień
  • filmy na godzinie wychowawczej
  • tablice informacyjne
  • ulotki, broszury
  • zajęcia warsztatowe
  • współpraca z organizacjami, instytucjami, centrami profilaktyki

·        pedagogizacja nauczycieli i rodziców – szkodliwość narkotyków i dopalaczy,  i innych współczesnych uzależnień.

pedagog wychowawcy

nauczyciele

pielęgniarka

bibliotekarz

rok szkolny

Uczeń:

- systematycznie uczestniczy

w zajęciach

z zakresu profilaktyki uzależnień

 

-rozumie, na czym polega uzależnienie, zna jego etapy

i skutki społeczne

 

-zna szkodliwy wpływ różnych substancji uzależniających na organizm człowieka

 

-wie, do kogo może się zwrócić o pomoc w przypadku zagrożenia uzależnieniem.

 

B.    Wprowadzić zmiany w zapisie

III.  Równe szanse startu życiowego młodzieży

 

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

8.Rozwijanie umiejętności wyznaczania celów życiowych

i podejmowania decyzji.

I

Rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące planów osobistych: kariery zawodowej, udanego życia rodzinnego, wyboru dalszego kształcenia.

Przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych

wychowawcy

doradca zawodowy

nauczyciele przedmiotów zawodowych

rok szkolny

 

 

9.Pomoc

w podjęciu właściwych decyzji zawodowych

I

 

E

 

 

 

E

 

E

 

 

 

 

 

Spotkania z przedstawicielami zakładów pracy.

 

 

Udostępnianie i upowszechnianie informacji dotyczących spotkań w ramach "Drzwi Otwartych" na uczelniach oraz o kryteriach przyjęcia na studia.

Przygotowanie do decyzji wyboru przedmiotu i poziomu egzaminu maturalnego

Przygotowanie do podjęcia decyzji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego

 

 

Prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Ogólnopolski Tydzień Kariery.

 

 

Organizowanie wyjazdów na zajęcia warsztatowe na uczelnie wyższe

nauczyciele przedmiotów

zawodowych

doradca zawodowych

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

doradca zawodowy

nauczyciele

rok szkolny

 

 

rok szkolny

rok szkolny

 

 

 

 

 

X

rok szkolny

 

Uczeń:

-potrafi wyznaczać życiowe cele ,

- świadomie podejmuje decyzje związane

z życiem osobistym

i zawodowym,

 

- może liczyć na profesjonalną pomoc przy wyborze ścieżki kariery zawodowej

 

 

C. Zintensyfikować działania
IV. Promocja zdrowia

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

 

5.Profilaktyka uzależnień.

a) profilaktyka antynikotynowa

Szkodliwy wpływ nikotyny na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

 

F

Przeprowadzenie na lekcjach biologii w każdej klasie pierwszej co najmniej jednej godziny lekcyjnej oraz przeprowadzenie co najmniej jednej godziny wychowawczej we wszystkich klasach na temat:

-  „Dlaczego ludzie palą papierosy?” - pogadanka

- „Etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego od  nikotyny”.

Wykorzystanie filmów:

- „Niepozorny zabójca”- film o szkodliwości palenia papierosów

- „ Jak rzuciłem palenie” – film o metodach walki z nałogiem nikotynowym

- „Co się stanie gdy rzucisz palenia?”- film o dobroczynnym wpływie nie palenia na organizm.

 

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z Procedurami Postępowania Nauczycieli w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych, pkt. III   W przypadku gdy nauczyciel jest świadkiem palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły oraz w drodze do lub ze szkoły ( procedura dotyczy także e-papierosów), przypomnienie wszystkim pozostałym uczniom ww. procedur.

 

Wykonanie gazetki nt. uzależnień.

 

 

 

I. Ziółkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

pielęgniarka

pedagog

 

Rok szkolny

Uczeń:

-systematycznie uczestniczy w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień

- rozumie, na czym polega uzależnieni, zna jego etapy i skutki społeczne

 

             

 

ANEKS NR 3    

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Technikum Nr 2  w Pasłęku przeprowadzona została Ewaluacja Wewnętrzna Programu Profilaktyczno- Wychowawczego dotycząca oceny czy uczniom umożliwia się szeroki dostęp do wiedzy i informacji oraz rozwijania kompetencji informatycznych, jak i nabywania umiejętności uczenia się.

I. Wnioski i rekomendacje ujęte w ewaluacji:

1.      Należy kontynuować podjęte działania profilaktyczne zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, mające na celu uświadomienie problemu cyberprzemocy  oraz wskazywać konsekwencje prawne przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni.

2.      Należy zdecydowanie zwiększyć ilość zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem doświadczeń naukowych, ponieważ w opinii ankietowanych uatrakcyjniają one zajęcia, ułatwiają przyswojenie i poszerzanie wiedzy.

3.      Powinno się kontynuować podjęte działania związane z organizacją wyjazdów na wszelkie wycieczki edukacyjne, targi rolnicze,  gdyż uczniowie rozwijają dzięki temu swoje zdolności i zainteresowania, a także poszerzają wiedzę.

4.      W ramach zdalnego nauczania należy ujednolicić sposób kontaktu i zdalnej pracy z uczniami poprzez wykorzystanie wspólnej platformy do komunikacji.

5.      Należy przeprowadzić godzinę wychowawczą na temat zasobów szkolnej biblioteki i możliwości ich wykorzystania.

6.      W codziennej pracy należy zwracać uwagę na różne potrzeby edukacyjne uczniów.

7.      Należy kontynuować unowocześnianie bazy sprzętowej oraz dokształcanie nauczycieli w celu efektywniejszego wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi internetowych.

 

II. Wnioski z nadzoru,  diagnozy występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz ewaluacji wewnętrznej:

1. Zachęcanie nauczycieli do podejmowania indywidualnego doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem technik multimedialnych i sposobów kształcenia na odległość;
2. Zintensyfikowanie
działań profilaktycznych ukazujących szkodliwy wpływ uzależnień, w tym urządzeń telekomunikacyjnych.
3.
Kontynuowanie pracy nad wyeliminowaniem wulgarnego słownictwa oraz stosowania używek wśród uczniów.

 

III. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

1.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

2.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

Na podstawie raportu z w/w ewaluacji, wniosków z nadzoru, wniosków z diagnozy, priorytetów MEN  przeprowadzona została modyfikacja  Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok szkolny 2020/2021 o następujące działania:

 

A.     Zwrócić uwagę na realizację:

IV. Promocja zdrowia

 

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

4. Profilaktyka uzależnień.

a) profilaktyka antynikotynowa

 

b) profilaktyka antyalkoholowa


c) profilaktyka przeciw uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy i innych środków zmieniających  świadomość

F

1. Szkodliwy wpływ nikotyny na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

 

2. Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

3.Szkodliwy  wpływ narkotyków na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

·        lekcje wychowawcze

i tematyczne na temat uzależnień

·        filmy na godzinie wychowawczej

·        tablice informacyjne

·        ulotki, broszury

·        zajęcia warsztatowe

·        współpraca z organizacjami, instytucjami, centrami profilaktyki

  • pedagogizacja

nauczycieli i rodziców – szkodliwość narkotyków i dopalaczy,  i innych współczesnych uzależnień.

pedagog wychowawcy

nauczyciele

pielęgniarka

bibliotekarz

rok szkolny

Uczeń:

- systematycznie uczestniczy

w zajęciach

z zakresu profilaktyki uzależnień

 

-rozumie, na czym polega uzależnienie, zna jego etapy

i skutki społeczne

 

-zna szkodliwy wpływ różnych substancji uzależniających na organizm człowieka

 

-wie, do kogo może się zwrócić o pomoc w przypadku zagrożenia uzależnieniem.

 

B.     Wprowadzić zmiany w zapisie

IV. Promocja zdrowia

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

5. Umiejętne korzystanie ze środków masowego przekazu.

 

I

Pogadanka na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy

 

Lekcje wychowawcze na temat współczesnych zagrożeń, uzależnień od komputera, telefonu, itp.

 

Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z technologii cyfrowych w tym  z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonów komórkowych oraz uwrażliwienie na problem naruszenia godności osobistej innych (również w kształceniu na odległość)

nauczyciele informatyki

 

wychowawcy

 

 

nauczyciele

rok szkolny

 

 

 

 

rok szkolny

Uczeń

- jest świadomy zagrożeń wynikających

z korzystania ze środków masowego przekazu

 

-umiejętnie i efektywnie korzysta z technologii cyfrowej,

- szanuje godność osobistą innych użytkowników.

 

 

C. Zintensyfikować działania

II Kultura osobista i budowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

1. Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się ucznia.

S

 

 

 

 

S

 

 

S

Pokazywanie sposobów kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych (godziny wychowawcze, rozmowy z pedagogiem, różne sytuacje szkolne, lekcje przedmiotowe), przestrzeganie zasad savoir-vivre.

 

Reagowanie na przejawy niekulturalnego zachowania się uczniów w szkole.

 

Pokazywanie alternatywnych kulturalnych zachowań.

wszyscy pracownicy szkoły

rok szkolny

 

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- zna savoir- vivre, tj. zasady, normy,

formy grzecznościowe obowiązujące w grupie

- potrafi kulturalnie zachować się w każdej sytuacji w szkole

i poza nią

 

- w życiu codziennym stosuje zwroty grzecznościowe

 


III.  Równe szanse startu życiowego młodzieży

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

13. Umożliwianie uczniom szerokiego dostępu do wiedzy i informacji,

rozwijanie kompetencji informatycznych.

I

 Stosowanie technik multimedialnych i aktywizujących metod nauczania.

 

Przeprowadzanie doświadczeń naukowych jako istotnego elementu lekcji chemii, fizyki czy biologii.

 

Organizowanie wycieczek szkolnych mających charakter wychowawczo-dydaktyczny (np. geografia, historia, język polski).

 

Dostęp do pomocy książkowych, multimedialnych i nowości wydawniczych w szkolnej bibliotece.

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

 

bibliotekarz

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- korzysta z technologii komputerowych

i technik multimedialnych,

 

- swobodnie wyszukuje potrzebne materiały,

 

 

 

- korzysta z zasobów biblioteki szkolnej

 

 

ANEKS NR 4    

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Technikum Nr 2  w Pasłęku przeprowadzona została Ewaluacja Wewnętrzna Programu Profilaktyczno- Wychowawczego dotycząca oceny czy uczniowie dokonują świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z technologii cyfrowych, w tym z zasobów w Internecie, telewizji i telefonów komórkowych oraz czy są uwrażliwieni na problem naruszenia godności osobistej innych w mediach masowego przekazu (również w kształceniu na odległość).

I. Wnioski i rekomendacje ujęte w ewaluacji:

1.      Należy kontynuować podjęte działania profilaktyczne zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, mające na celu uświadomienie problemu cyberprzemocy  oraz wskazywać konsekwencje prawne przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni.

2.      Należy planować i organizować zajęcia, spotkania w zakresie profilaktyki – uzależnienia od komputera, internetu, telefonów (zdalne nauczanie przyczyniło się do pogłębienia problemu młodzieży).

3.      Należy kłaść nacisk na odbudowę i poprawę relacji grupy rówieśniczej i integrację klasy.

4.      Należy przeprowadzać dokształcanie nauczycieli i uczniów w sprawach najbardziej pilnych: integracja, radzenie sobie ze stresem, motywacja.

5.      Należy zatrudnić w szkole psychologa w celu wsparcia pedagoga i wychowawców w związku z pogarszającą się umiejętnością uczniów w radzeniu sobie ze stresem, pokonywanie stanów depresyjnych wynikających z długotrwałej izolacji i kształcenia zdalnego

 

II. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2021/2022 dotyczące spraw wychowawczo-opiekuńczych, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz ewaluacji wewnętrznej:

1. Należy w przyszłym roku objąć szczególną opieką uczniów, którzy w czasie zdalnego nauczania sporadycznie łączyli się na zdalne zajęcia, a po powrocie do szkoły byli wycofani i nie radzili sobie z nauką.

2. Poszerzyć pomoc psychologiczną kierowaną do uczniów mających trudności w sferze emocjonalno – społecznej – prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej poszerzonej o pracę psychologa na terenie szkoły,

3. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki.

4. Umożliwić uczestnictwa uczniów w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez realizatorów zewnętrznych oraz przez wychowawców.

5. Wypracować formy skuteczniejszej komunikacji między szkołą a rodzicami.

6. Zintensyfikować profilaktykę palenia papierosów.

 

III. Wypis z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

1.      Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3.      Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych
i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4.      Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

IV. Wypis z wytycznych MEiN

Rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek:

1. Zintensyfikowanie działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie.

2. Zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej.

3. Podjęcie działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa, pedagoga, terapeutę.

4. Wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacji samopomocy koleżeńskiej.

Działania skierowane do uczniów:

5. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych działań do zdiagnozowanych potrzeb.

6. Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń m.in. Przez:

       a. częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych,       docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań,

       b. podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, np. obchody urodzin, aktywne przerwy śródlekcyjne,

       c. organizowanie częstych wyjść klasowych.

 

Na podstawie raportu z w/w ewaluacji, wniosków z nadzoru, wniosków z diagnozy, priorytetów MEN  przeprowadzona została modyfikacja  Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok szkolny 2021/2022 o następujące działania:

 

A. Zwrócić uwagę na realizację:
I Zwyczaje, tradycja, samorządność szkoły

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

4. Podtrzymywanie tradycji, przekazywanie wartości patriotycznych i obywatelskich.

S/D

 

 

 

 

 

I

Przygotowanie uroczystości szkolnych związanych z Dniem Edukacji Narodowej, Świętem Niepodległości, spotkań wigilijnych, Dni Otartych, pożegnaniem absolwentów (Ostatni Dzwonek).

 

 

Przedstawienie sylwetki Patrona Szkoły.

Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka.

nauczyciele zgodnie

z Planem Pracy Szkoły

 

 

nauczyciele historii

cały rok szkolny

 

 

 

 

cały rok szkolny

Uczeń:

- osobiście angażuje się w życie szkoły

 

- zna przeszłość historyczną  miejscowości, regionu, kraju

 

- dostrzega wkład i związek wydarzeń lokalnych z dziejami ojczystymi i europejskimi

 

- zna obrzędy, tradycje i zwyczaje rodzinne, regionalne

 

- kultywuje polskie tradycje

 

II Kultura osobista i budowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych

 

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

9. Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej i integracja uczniów warunkiem wzajemnego porozumienia i nawiązania prawidłowych kontaktów.

 

S

 

S

  

SS


 

 

S

 

S

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

 

Lekcje wychowawcze dotyczące skutecznego porozumiewania się, przyczyn konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, asertywności, budowania poczucia własnej wartości.

Organizowanie uroczystości szkolnych integrujących społeczność uczniowską (Walentynki, Mikołajki itp.)


Zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli nt. integracji, budowania relacji i motywacji – współpraca z organizacjami, instytucjami, centrami profilaktyki.

 

Wycieczki i wyjścia klasowe

 

Uroczystości klasowe i szkolne

 

Pedagog,
wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

Samorząd Uczniowski

 

pedagog 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

IX

 

 

 

rok szkolny

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

rok szkolny

Uczeń:

-potrafi wartościować zachowanie swoje i innych

-pracuje nad rozwojem pozytywnych cech swojego charakteru

-przestrzega norm współżycia społecznego

przygotowany jest do radzenia sobie w trudnych sytuacjach

-zawiązują się przyjaźnie między kolegami i koleżankami z klasy

 

 

VI Kształtowanie umiejętności uniwersalnych

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

6. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych.

S/P (E)

Wolontariat, udział w akcjach charytatywnych, organizowanie zbiórek pieniędzy i innych rzeczy dla potrzebujących( udział w akcjach: „Nakręć się na pomaganie”, Szlachetna paczka”, „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Góra Grosz”, pomoc zwierzętom w pasłęckim schronisku).

 

Pomoc koleżeńska (pomaganie w nauce).

Opiekun samorządu uczniowskiego,

wychowawcy

 

 

wychowawcy

rok szkolny

 

 

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- potrafi dostrzegać ludzi potrzebujących pomocy

 

-wie, jak im pomóc lub gdzie szukać pomocy (zna instytucje pomocy społecznej i wie jak do nich dotrzeć)

 

- bierze udział w akcjach charytatywnych,

chętnie angażuje się

w wolontariat

 

B. Wprowadzić zmiany w zapisie

II Kultura osobista i budowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych

Zmodyfikować i realizować zapis w punkcie 10 (pogrubiona czcionka) następujące działania

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

10. Radzenie sobie ze stresem.

S

 

 

 

S

 

 

 

 

I

Wspieranie młodego człowieka w sytuacji lęku i stresu psychicznego – warsztaty, pogadanki 

Wsparcie uczniów i rodziców w sytuacji stresu egzaminacyjnego.

 

 

 

 

Poszerzanie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży.

Nauczyciele

pedagog/psycholog

 

nauczyciele, wychowawcy doradca zawodowy, psycholog

 

pedagog/psycholog

rok szkolny

 

 

rok szkolny

 

 

 

 

rok szkolny

Uczeń:

- jest przygotowany do radzenia sobie w sytuacji stresu psychicznego

 

IV Promocja zdrowia

Dopisać punkty 7 i 8 o treści:

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

7. Wspieranie zdrowia psychicznego uczniów

E

 

 

 

E

 

 

 

 

E

Wspieranie uczniów poprzez rozmowy i terapię indywidualną z psychologiem lub pedagogiem

 

 

Ustalenie dyżuru psychologa szkolnego ułatwiających nieskrępowany dostęp do psychologa/pedagoga i zapewniający czas na rozmowę/terapię w sytuacjach trudnych

 

Zachęcanie i budowanie zaufania do psychologa szkolnego podczas godzin wychowawczych

Psycholog, pedagog szkolny

 

Dyrektor

 

 

 

 

Psycholog, wychowawcy

Cały rok

 

 

 

Sierpień 2021

 

 

 

Cały rok szkolny

- uczniowie budują pozytywne nastawienie do pracy psychologa

 

- uczniowie mają nieograniczony dostęp do psychologa,

8. Ochrona społeczności szkolnej przed zachorowaniem na
Covid-19 i rozprzestrzenianiem się epidemii w środowisku szkolnym

F

 

 

 

 

F

 

 

F

 

 

 

 

F

 

 

 

F

 

 

 

 

 

F

 

 

 

F

Przekazanie informacji uczniom o zagrożeniu biologicznym SARS-CoV-2, drogach rozprzestrzenia się wirusa, objawach choroby oraz skutków dla zdrowia- wykorzystanie pakietów edukacyjnych MEiN

 

Szczegółowe omówienie obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa

 

Przekazanie rodzicom drogą elektroniczną lub na zebraniach aktualnych komunikatów GIS, MEiN z wytycznymi dotyczącymi postępowań w sytuacji zagrożenia pandemią

 

Ograniczenie dostępu osobom z zewnątrz na teren budynku szkolnego

 

 

Wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy, szatni przy salach gimnastycznych, pomieszczeń wejściowych, stołówki w środki dezynfekujące wraz z dołączonym komunikatem
o obowiązku dezynfekcji rąk

 

Udostępnianie informacji na stronie www szkoły o informacji o szczepieniach profilaktycznych

 

 

Udostępnienie informacji rodzicom i uczniom powyżej 12 r. życia o punktach szczepień w okolicy/ zorganizowanie punktu szczepień w placówce

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wyznaczony pracownik szkoły

 

Opiekunowie sal

 

 

 

Osoba prowadząca stronę www

 

Dyrektor

Wychowawcy

Wrzesień 2021

 

 

 

 

Wrzesień 2021

 

Wrzesień 2021

 

 

 

 

Codziennie

 

 

 

Codziennie

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021

 

 

 

Wrzesień 2021

- uczniowie i rodzice są świadomi zagrożenia i znają zasady i procedury obowiązujące w szkole dotyczące COVID 19

 

 

- uczniowie i rodzice czują się bezpiecznie w szkole

 

 

C. Zintensyfikować działania

II Kultura osobista i budowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych

 

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

3. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, negocjacji.

S

Integracja uczniów we wszystkich klasach: zajęcia integracyjne

 

 

Udział uczniów w zajęciach na temat rozwiązywania konfliktów.

 

pedagog

wychowawcy

 

pedagog, wychowawcy

IX

 

rok szkolny

 

Uczeń:
- potrafi rozwiązywać sytuacje trudne

 

IV. Promocja zdrowa

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

5. Umiejętne korzystanie ze środków masowego przekazu.

 

I

Pogadanka na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy

 

Lekcje wychowawcze na temat współczesnych zagrożeń, uzależnień od komputera, telefonu, itp.

 

Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z technologii cyfrowych w tym  z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonów komórkowych oraz uwrażliwienie na problem naruszenia godności osobistej innych (również w kształceniu na odległość)

nauczyciele informatyki

 

wychowawcy

 

 

nauczyciele

rok szkolny

 

 

 

 

rok szkolny

Uczeń

- jest świadomy zagrożeń wynikających

z korzystania ze środków masowego przekazu

 

-umiejętnie i efektywnie korzysta z technologii cyfrowej,

- szanuje godność osobistą innych użytkowników.

 

IV. Promocja zdrowia

 

Zadania

Sfera

Formy realizacji

Realizator działań

Termin

Efekty działań wychowawczych

4. Profilaktyka uzależnień.

a) profilaktyka antynikotynowa

 

b) profilaktyka antyalkoholowa


c) profilaktyka przeciw uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy i innych środków zmieniających  świadomość

F

 

 

 

1. Szkodliwy wpływ nikotyny na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

 

2. Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

 

3.Szkodliwy  wpływ narkotyków na organizm, etapy uzależnienia fizycznego i psychicznego.

 - lekcje wychowawcze i tematyczne na temat uzależnień

filmy na godzinie wychowawczej

- tablice informacyjne

- ulotki, broszury

- zajęcia warsztatowe

- współpraca z organizacjami, instytucjami, centrami profilaktyki

- pedagogizacja nauczycieli i rodziców – szkodliwość narkotyków i dopalaczy,  i innych współczesnych uzależnień.

pedagog wychowawcy

nauczyciele

pielęgniarka

bibliotekarz

rok szkolny

Uczeń:

- systematycznie uczestniczy

w zajęciach

z zakresu profilaktyki uzależnień

 

-rozumie, na czym polega uzależnienie, zna jego etapy

i skutki społeczne

 

-zna szkodliwy wpływ różnych substancji uzależniających na organizm człowieka

 

-wie, do kogo może się zwrócić o pomoc w przypadku zagrożenia uzależnieniem.