PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 88. 1. Uczeń ma   prawo do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w   sposób optymalny i   zgodny z   zasadami higieny pracy umysłowej;

2)     do   dostosowania form i   metod pracy do   potrzeb i   możliwości psychofizycznych;

3)     opieki wychowawczej i   warunków pobytu w   szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i   poszanowanie jego godności;

4)     do   swobody wyrażania myśli i   przekonań, światopoglądu i   religii, jeśli nie   narusza tym   dobra innych osób;

5)     do   rozwijania zainteresowań, uzdolnień i   talentów poprzez:

a)     udział we   wszystkich organizacjach i   kołach zainteresowań działających na   terenie szkoły,

b)     reprezentowanie szkoły w   konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;

6)     do   korzystania z   bazy szkoły w   obecności odpowiedzialnych nauczycieli lub   innych upoważnionych osób;

7)     do   wpływu na   życie szkoły poprzez:

a)     działalność samorządną,

b)     zrzeszenie się   w   organizacjach działających w   szkole,

c)     opiniowanie wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

8)     do   korzystania z   wszelkich form pomocy:

a)     psychologiczno-pedagogicznej,

b)     stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z   odrębnymi przepisami,

c)     pomocy nauczyciela w   przezwyciężeniu trudności związanych z   opanowaniem materiału programowego,

d)     pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez wychowawcę lub   nauczyciela przedmiotu;

9)     do   zapoznania się   z   programem nauczania, z   jego treścią, celami i   stawianymi wymaganiami;

10)   do   systematycznej, jawnej i   umotywowanej oceny wiedzy i   umiejętności;

11)   do   egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego (szczegółowe zasady ubiegania się   o   wymienione egzaminy zawarte są   w   Dziale X   Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania);

12)   do   zwolnienia z   obowiązku pisania sprawdzianów oraz z   odpowiedzi ustnych w   ciągu 3   dni, jeżeli uczeń przychodzi do   szkoły po   dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (5   dni   i   więcej);

13)   poszanowania praw zawartych w   Konwencji o   Prawach Dziecka;

14)   do   wglądu, w   sekretariacie szkoły, na   swój wniosek do   dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i   innej dokumentacji dotyczącej oceniania oraz wniesienia zastrzeżeń;

15)   do   wglądu, u   nauczyciela prowadzącego, do   sprawdzonych, ocenionych i   przechowywanych prac pisemnych ucznia;

16)   do   ustnego uzasadnienia przez nauczyciela prowadzącego każdej ustalonej uczniowi oceny.

2.    W   przypadku naruszenia praw ucznia może on   lub   jego rodzice złożyć skargę do   wychowawcy.

3.    W   przypadku braku porozumienia między stronami uczeń lub   jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę do   Dyrektora szkoły w   terminie 7   dni   od   stwierdzenia naruszenia praw ucznia.

§ 89. 1. Uczeń jest zobowiązany do:

1)     uczestniczenia w   zajęciach wynikających z   planu lekcji i   przybywania na   nie   punktualnie;

2)     wykorzystania w   pełni czasu przeznaczonego na   naukę, nabywania wiedzy i   umiejętności;

3)     kulturalnego zachowania się   w   szkole i   poza nią, dbania o   piękno mowy ojczystej;

4)     postępowania zgodnego z   dobrem szkolnej społeczności, dbania o   honor, tradycje i   wizerunek szkoły;

5)     właściwego zachowania się   w   trakcie zajęć edukacyjnych;

6)     systematycznego przygotowywania się   do   zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych;

7)     usprawiedliwiania nieobecności na   zajęciach edukacyjnych w   sposób ustalony przez wychowawcę i   rodziców;

8)     przestrzegania dyscypliny i   schludnego wyglądu oraz noszenia odpowiedniego stroju;

9)     podporządkowania się   zarządzeniom dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

10)   poszanowania mienia szkoły, wyposażenia sal, pracowni i   innych pomieszczeń oraz dbania o   porządek na   terenie i   w   obrębie szkoły (uczeń/jego rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za   wyrządzone szkody);

11)   przestrzegania zasad bhp, ppoż., regulaminów pracowni, instrukcji obsługi urządzeń i   sprzętu szkolnego;

12)   dbania o   zdrowie i   bezpieczeństwo własne oraz innych osób;

13)   przestrzegania zasad współżycia społecznego, a   w   szczególności:

a)     okazywania szacunku uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i   obsługi oraz innym osobom,

b)     reagowania na   przejawy wandalizmu, brutalności i   wulgarności,

c)     poszanowania wolności i   godności osobistej drugiego człowieka,

d)     zachowania w   tajemnicy korespondencji i   dyskrecji w   sprawach osobistych powierzonych w   zaufaniu, chyba że   szkodziłoby to   ogółowi lub   zdrowiu i   życiu powierzającego,

e)     naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.

2.    Uczniowi nie   wolno:

1)     przebywać w   szkole pod   wpływem alkoholu, narkotyków i   innych środków o   podobnym działaniu;

2)     wnosić na   teren szkoły alkoholu, narkotyków i   innych środków o   podobnym działaniu;

3)     wnosić na   teren szkoły przedmiotów i   substancji zagrażających zdrowiu i   życiu;

4)     wychodzić poza teren szkoły w   czasie trwania planowych zajęć;

5)     rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i   dźwięków bez   wiedzy i   zgody zainteresowanych;

6)     bez   zgody nauczyciela korzystać podczas zajęć edukacyjnych z   telefonów komórkowych i   innych urządzeń elektronicznych;

7)     wprowadzać obcych osób do   szkoły.

Rozdział 2
Zasady korzystania z   telefonów komórkowych i   innych urządzeń elektronicznych na   terenie szkoły

§ 90. 1. Uczeń na   odpowiedzialność swoją i   rodziców lub   prawnych opiekunów przynosi do   szkoły telefon komórkowy lub   inne urządzenia elektroniczne.

2.    Szkoła nie   ponosi odpowiedzialności za   zaginięcie tego rodzaju sprzętu.

3.    W   czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i   innych urządzeń elektronicznych bez   zgody nauczyciela.

4.    Obowiązkiem ucznia jest wyłączenie lub   wyciszenie i   schowanie na   czas zajęć telefonu komórkowego i   każdego innego urządzenia telekomunikacyjnego (nakaz obowiązuje także w   bibliotece i   czytelni).

5.    W   wyjątkowych sytuacjach, za   zgodą nauczyciela, uczeń może skorzystać z   telefonu w   trakcie zajęć.

6.    Nagrywanie dźwięku i   obrazu za   pomocą telefonu jest możliwe jedynie za   zgodą osoby nagrywanej i   fotografowanej, a   jeśli ma   to   miejsce w   czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.

7.    W   przypadku łamania przez ucznia zasad korzystania z   telefonów i   urządzeń elektronicznych na   zajęciach:

1)     nauczyciel upomina ustnie ucznia;

2)     nauczyciel odnotowuje ten   fakt w   Dzienniku Uwag;

3)     w   przypadku powtórnego niedostosowania się   do   zasad nauczyciel zatrzymuje urządzenie na   czas zajęć;

4)     w   przypadku powtarzania się   łamania zasad nauczyciel ma   prawo odebrać urządzenie i   przekazać je   wychowawcy (lub   wicedyrektorowi), który ustala z   rodzicami sposób odbioru urządzenia; przy odbiorze uczeń może wyłączyć telefon/wyjąć kartę SIM;

5)     w   razie niemożności skontaktowania się   z   rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do   „depozytu” znajdującego się   w   sekretariacie; informacja o   depozycie i   sposobie odbioru urządzenia przekazywana jest poprzez dziennik elektroniczny.

Rozdział 3
Nagrody i   kary. Zasady skreślenia z   listy uczniów.

§ 91. 1. Ucznia można nagrodzić za:

1)     bardzo dobre wyniki w   nauce;

2)     wzorową postawę;

3)     wybitne osiągnięcia;

4)     aktywną działalność na   rzecz szkoły i   środowiska;

5)     100   % frekwencję.

2.    Kryteria i   sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określa Rada Pedagogiczna.

3.    Uczeń może być   nagrodzony:

1)     pisemną pochwałą w   Dzienniku Uwag;

2)     pochwałą nauczyciela wobec klasy za   wyniki w   nauce lub   zachowanie;

3)     pochwałą wychowawcy klasy za   zachowanie godne wyróżnienia i   naśladowania;

4)     pochwałą Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej za   wzorową postawę, za   osiągnięcia w   nauce, sporcie, konkursach, za   działalność społeczną i   wolontariacką, itp.;

5)     przyznaniem nagród za   uzyskane wyniki w   nauce i   z   zachowania;

6)     listem gratulacyjnym dla   rodziców, wystosowanym przez Dyrektora szkoły;

7)     uczestnictwem w   imprezie finansowanej przez Radę Rodziców (w   miarę posiadanych środków), np. wyjście do   kina, teatru, impreza sportowa, biwak lub   wycieczka.

4.    Uczeń lub   jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do   przyznanej nagrody w   ciągu 7   dni   od   jej   otrzymania do   Dyrektora szkoły.

§ 92. 1. Uczeń może zostać ukarany:

1)     pisemną uwagą w   Dzienniku Uwag;

2)     upomnieniem wychowawcy wobec klasy;

3)     naganą wychowawcy klasy;

4)     upomnieniem Dyrektora szkoły;

5)     pracą społeczną;

6)     naganą Dyrektora szkoły;

7)     przeniesieniem do   innej klasy;

8)     przeniesieniem do   innej szkoły;

9)     skreśleniem z   listy uczniów.

2.    Z   uczniem sprawiającym trudności wychowawcze można podpisać kontrakt zobowiązujący go   do   przestrzegania obowiązków szkolnych. Stronami podpisującymi dokument są: uczeń – pedagog szkolny lub   uczeń – wychowawca. Kontrakt może być   spisany w   obecności wychowawcy lub   rodzica.

3.    Od   wymierzonej kary uczniowi przysługuje odwołanie w   formie:

1)     wystąpienia do   Dyrektora w   ciągu 3   dni   od   daty powiadomienia go   o   wymierzonej karze z   wnioskiem o   jej   uzasadnienie;

2)     wystąpienia pisemnego w   ciągu 7   dni   od   daty powiadomienia go   o   wymierzonej karze do   Rady Pedagogicznej o   ponowne rozpatrzenie jego sprawy;

3)     odwołania się   od   decyzji Rady Pedagogicznej do   Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w   Olsztynie w   ciągu 7   dni   od   daty powiadomienia go   o   wymierzonej karze.

§ 93. 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora szkoły do   skreślenia ucznia z   listy uczniów w   następujących przypadkach:

1)     wykroczenie zagrażające bezpieczeństwu innych (np. bijatyki, zastraszenia uczniów i   pracowników szkoły);

2)     wejście w   kolizję z   prawem;

3)     fałszowanie dokumentów szkolnych;

4)     celowa dewastacja mienia szkolnego;

5)     kradzież oraz wymuszanie pieniędzy i   rzeczy;

6)     lekceważący stosunek do   obowiązku szkolnego i   notoryczne opuszczanie zajęć i   lekcji bez   usprawiedliwienia przy wykorzystaniu przez wychowawcę i   pedagoga środków i   kar   przewidzianych niniejszym Statutem;

7)     rozporządzanie środkami zmieniającymi świadomość na   terenie szkoły i   poza nią;

8)     niepodejmowanie leczenia w   przypadkach zażywania środków zmieniających świadomość.

2.    Skreślenie ucznia z   listy uczniów następuje na   podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po   zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3.    Ukarany uczeń, jego rodzice lub   prawni opiekunowie mogą odwołać się   na   piśmie w   ciągu 14   dni   od   decyzji Dyrektora szkoły do   Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w   Olsztynie.