Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych

im. St. Mikołajczyka w Pasłęku

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Samorząd uczniowski działa na podstawie Ustawy prawo oświatowe, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 2. Samorząd uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów.

 3. W skład samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły.

 4. Dla realizacji swoich celów ogół uczniów szkoły wybiera swoich przedstawicieli- organy samorządu uczniowskiego.

 5. Samorząd uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie.

 6. Samorząd współpracuje z nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 7. Samorząd uczniowski współdecyduje o życiu i pracy szkoły.

 8. Regulamin samorządu uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu : równym, tajnym, powszechnym.

 

II. Organy samorządu uczniowskiego w ZSEiT w Pasłęku

 

§ 2

1.Organami samorządu uczniowskiego są:

2.Rady klasowe liczą po 3 osoby.

3.Zarząd liczy 3 osoby.

4.Kadencja rad klasowych trwa 1 rok.

5.Kadencja zarządu trwa 2 lata.

 

III. Kompetencje samorządu uczniowskiego

§ 3

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  i opinie we

wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich

jak:

 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej,

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu

7) prawo opiniowania pracy ocenianych nauczycieli

8) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

9) prawo opiniowania i realizowania Programu Wychowawczego Zespołu i Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

Poprzez pracę w Samorządzie uczniowie uczą się angażować w życie społeczne i służenia innym. Nabywają postaw obywatelskich i rozwijają cechy oraz umiejętności przywódcze. Uczą się planowania i osiągania założonych celów.

 

IV. Wybory do organów samorządu uczniowskiego

§ 4

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. W wyborach wolnych, równych  i tajnych wyłania się trzyosobowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego, tj. przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.  Osoby te są oficjalnymi przedstawicielami wszystkich uczniów ZSEiT w Pasłęku.

1.Tryb wyborczy zarządu samorządu uczniowskiego

 1. Wybory do organów samorządu uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.

 2. Wybory rad klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.

 3. Wybory zarządu są powszechne, równe i tajne.

 4. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.

 5. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez rady klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym. Rady klasowe ustalają również termin, tryb i zasady przeprowadzenia wyborów zarządu i zostaje on podany do ogólnej wiadomości.

 6. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do zarządu.

 7. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego,  zastępcę przewodniczącego, sekretarza.

 8. Wyniki ogłasza komisja wyborcza następnego dnia po obliczeniu głosów.

 9. Kadencja samorządu trwa dwa lata.

 

V. Kompetencje władz Zarządu

§ 5

1.Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą. Kieruje bieżącą pracą samorządu uczniowskiego. Zarząd składa się z 3 osób. Zarząd spotyka się w miarę potrzeb, nierzadziej jednak niż raz w miesiącu. Pracami zarządu kieruje przewodniczący samorządu uczniowskiego. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

Podział obowiązków Zarządu samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący

ü  planuje i prowadzi zebrania zarządu

ü  rozdziela zadania pomiędzy członków zarządu

ü  angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz samorządu

ü  współpracuje z dyrektorem i opiekunem samorządu

ü  pełni funkcje łącznika między uczniami a administracją szkoły, nauczycielami i społecznością lokalną

ü  stoi na czele sekcji organizacyjnej

Zastępca przewodniczącego

ü  wspomaga w pracach przewodniczącego

ü  w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki

ü  stoi na czele sekcji charytatywnej

Sekretarz

ü  protokołuje zebrania i odpowiada za dostarczanie protokołów osobom
zainteresowanym

ü  sprawuje kontrolę nad dokumentacją samorządu

ü  prowadzi korespondencję

ü  zbiera pisemne wnioski uczniów napływające do samorządu

 

2.Sekcje w ramach samorządu uczniowskiego

1.     Sekcja organizacyjna

ü  tworzy projekt regulaminu samorządu szkolnego i jego aktualizację

ü  przygotowuje plan pracy samorządu

ü  zapoznaje się z dokumentami szkolnymi dotyczącymi uczniów

ü  współpracuje z dyrekcją i gronem pedagogicznym

ü  powołuje sekcje samorządu

ü  przeprowadza wybory opiekuna samorządu uczniowskiego

ü  dba o przestrzeganie praw ucznia, rozpatruje skargi w tym zakresie i rozwiązuje konflikty.

2. Sekcja charytatywna

ü  bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych

ü  organizuje paczki dla rodzin będących w potrzebie

ü  organizuje pomoc i inne akcje na rzecz potrzebujących wsparcia

ü  pomaga w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.

 

VI. Posiedzenia zarządu

§ 6

1.     Posiedzenia zarządu samorządu uczniowskiego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2.     Przewodniczący może zwoływać posiedzenia zarządu, powiadamiając członków zarządu co najmniej 3 dni przed terminem spotkania.

3.     W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie zarządu
w trybie pilnym bez przestrzegania 3 -dniowego terminu.

4.     Posiedzenia zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków zarządu oraz na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub rady rodziców.

5.     W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek zarządu.

 1. Posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków zarządu.

 2. Sekretarz protokołuje posiedzenia zarządu.

 

VII. Tryb podejmowania uchwał

§ 7

 1. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 2. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.

 3. Uchwały zarządu są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 4. Opinie zarządu wymienione w paragrafie 3 uzgadniane są w drodze głosowania i  w trybie głosowania , jak przy podejmowaniu uchwał.

 5. Zarząd, po zasięgnięciu opinii rad klasowych, dokonuje wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego spośród kandydatów na opiekuna (członek rady pedagogicznej szkoły).

 6. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa 2 lata i uczestniczy on w posiedzeniach zarządu na prawach członka zarządu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pasłęk, 20.02.2017 r.