Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

(wyciąg za statutu)

 

                                                        § 94.

Cele oceniania wewnątrzszkolnego.

1.    Ocenianiu podlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)     zachowanie ucznia.

2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)     wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

4.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywające się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, ma na celu:

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)     udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6)     monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

5.    Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)     bieżące;

2)     klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

                                                           § 95.                      

Tryb oceniania.

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem MEN;

5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali zgodnej z rozporządzeniem MEN;

6)     ustalanie przez nauczycieli warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

2.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

5.    Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie szkoły.

6.    Rodzic (prawny opiekun) może zapoznać się w domu ze sprawdzonymi i ocenionymi pracami pisemnymi przechowywanymi w szkole poprzez otrzymanie ich kopii lub oryginałów do zwrotu.

7.    Inna dokumentacja dotycząca ocenia ucznia (egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości) jest udostępniana tylko do wglądu w sekretariacie szkoły na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego).

8.    Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 96.

Ogólne zasady klasyfikowania uczniów.

1.    Uczeń podlega klasyfikacji:

1)     śródrocznej i rocznej;

2)     końcowej.

2.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1)  klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 5 lutego 2021 r.

3.    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1)     roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się co najmniej na trzy dni robocze przed zakończeniem roku szkolnego.

4.    Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu. Na klasyfikację końcową składają się:

1)     roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej oraz

2)     roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3)     roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

5.    Na 30 dni przed klasyfikacją śródroczną (roczną) nauczyciele i wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych (rocznych) i ocenie zachowania, w tym o przewidywanym stopniu niedostatecznym.

6.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w terminie do dnia poprzedzającego roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej do godziny 15.00.

7.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii lub etyki ustalają nauczyciele prowadzący powyższe zajęcia. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z religii lub etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na  ukończenie szkoły.

9.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1)     w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

2)     w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

3)     dla ucznia technikum i branżowej szkoły I stopnia, nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

10.  Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali stosowanej do wystawiania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, przy czym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” oraz skrótów „np”(nieprzygotowany) i „bz” (brak zadania).

11.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1)     stopień celujący – 6;

2)     stopień bardzo dobry – 5;

3)     stopień dobry – 4;

4)     stopień dostateczny – 3;

5)     stopień dopuszczający – 2;

6)     stopień niedostateczny – 1.

12.  Wyniki z próbnego egzaminu maturalnego i zawodowego oraz z testów diagnozujących uczniów klas I mogą być wpisane jako oceny cząstkowe z danego przedmiotu, stanowiąc jedynie informację dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) o stanie jego wiedzy i umiejętności. Nie mogą być brane pod uwagę przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

13.  Do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz religii albo etyki (jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z nich) lub ocenę z religii i ocenę z etyki, (jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki).

14.  Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

15.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

16.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

17.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

18.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

19.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

20.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

21.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

22.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

23.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

24.  W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.

1)     w przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 24, te zadania i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę;

2)     zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 24 pkt 1), wykonuje odpowiednio zarząd powiatu elbląskiego.

25.  W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.

1)     w przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 25, te zadania i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę;

2)     zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 25 pkt 1), wykonuje odpowiednio zarząd powiatu elbląskiego.

26.  Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.

1)     w przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 26, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę;

2)     zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 26 pkt 1), wykonuje odpowiednio zarząd powiatu elbląskiego.

27.    Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez

nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 26 podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

                                                         § 97.

Ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia

1.    Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)     posiada wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętym programem nauczania danego przedmiotu w danej klasie;

2)     samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktyczny z programu nauczania danej klasy;

3)     proponuje rozwiązania nietypowe, bezbłędnie rozwiązuje zagadnienia oraz polecenia i/lub osiąga sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp. kwalifikując się do zawodów szczebla regionalnego, krajowego lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2.    Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)     opanował w stopniu wysokim zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

2)     rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;

3)     potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3.    Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)     opanował w znacznej części wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie;

2)     poprawnie stosuje nabyte wiadomości;

3)     rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4.    Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)     opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

2)     rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i/lub praktyczne.

5.    Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)     posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

2)     wykonuje bądź rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.

6.    Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)     nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej w stopniu umożliwiającym kontynuację nauki z danego przedmiotu;

2)     nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) nawet przy pomocy nauczyciela zadań o elementarnym stopniu trudności;

3)     nie wykazał chęci opanowania w/w wiadomości i umiejętności i nie skorzystał z oferowanych mu możliwości uzupełniania braków.

                                                          § 98.

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

1.    Prace pisemne:

1)     Praca klasowa jest formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia z większej partii materiału (uzależnionej od specyfiki przedmiotu, ilości i obszerności działu), która odbywa się w trakcie co najmniej jednej jednostki lekcyjnej:

a)     jest zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowywana w dzienniku elektronicznym,

b)     w tygodniu mogą się odbyć 2 prace klasowe w danym oddziale (dotyczy przedmiotów obowiązkowych),

c)     uczeń zostaje poinformowany o zakresie materiału przewidzianego na pracę klasową oraz o formie, w jakiej praca klasowa zostanie przeprowadzona np.: test wyboru, test uzupełnień, wypowiedź pisemna na zadany temat lub inna forma zaproponowana przez nauczyciela,

d)     w miarę możliwości poprzedzona jest lekcją powtórzeniową,

e)     poprawione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie do 2 tygodni od ich przeprowadzenia, a w przypadku dłuższych przerw w zajęciach dydaktycznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji losowych w terminie późniejszym; w przypadku prac literackich długoterminowych lub badawczych termin ich oddania zostaje wydłużony i ustalony z uczniami,

f)     prace klasowe po ich rozdaniu i omówieniu wracają do nauczyciela i są przechowywane do końca roku szkolnego oraz pozostają do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

g)     uzyskana z pracy klasowej ocena może być poprawiona w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu całego śródrocza,

h)     jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności ma prawo napisać ją w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem w ciągu całego śródrocza,

i)     w przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej, nauczyciel ma prawo wyznaczenia uczniowi innego terminu jej napisania,

j)     niesamodzielna praca ucznia podczas pisania pracy klasowej powoduje odebranie pracy i ocenienie jej jako niedostatecznej z adnotacją o przyczynie wystawienia negatywnej oceny;

2)     Sprawdzian jest formą weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia z części działu w zależności od specyfiki przedmiotu w czasie 20-30 min jednostki lekcyjnej:

a)     jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowywany w dzienniku elektronicznym,

b)     w tygodniu mogą się odbyć 3 sprawdziany w danym oddziale (dotyczy przedmiotów obowiązkowych),

c)     uczeń zostaje poinformowany o zakresie materiału przewidzianego na sprawdzian oraz o formie, w jakiej sprawdzian zostanie przeprowadzony np.: test wyboru, test uzupełnień, wypowiedź pisemna na zadany temat lub inna forma zaproponowana przez nauczyciela,

d)     poprawione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie do 2 tygodni od ich przeprowadzenia, a w przypadku dłuższych przerw w zajęciach dydaktycznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji losowych w terminie późniejszym,

e)     sprawdziany po ich rozdaniu i omówieniu wracają do nauczyciela i są przechowywane do końca terminu odwoławczego oraz pozostają do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

f)     uzyskana ze sprawdzianu ocena może być poprawiona w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu całego śródrocza,

g)     jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności ma prawo napisać go w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem w ciągu całego śródrocza,

h)     w przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie, nauczyciel ma prawo wyznaczenia uczniowi innego terminu napisania tej pracy pisemnej,

i)     niesamodzielna praca ucznia podczas pisania sprawdzianu powoduje odebranie pracy i ocenienie jej jako niedostatecznej z adnotacją o przyczynie;

3)     Kartkówka jest formą sprawdzenia bieżącej wiedzy i systematyczności uczniów:

a)     nie musi być zapowiadana,

b)     może obejmować materiał z co najwyżej 3 ostatnich jednostek lekcyjnych,

c)     ilość i zakres pytań muszą być tak dobrane, by czas przewidywany na pisemną odpowiedź nie przekraczał 15 minut,

d)     ocena z kartkówki może podlegać poprawie, jeżeli uczeń wyraża chęć poprawy, również w formie ustnej, w terminie ustalonym z nauczycielem.

2.    Odpowiedzi ustne:

1)     pytania nauczyciela mogą obejmować materiał z ostatnich 3 tematów lekcyjnych (z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych);

2)     w ocenie za odpowiedź ustną nauczyciel uwzględnia zgodność wypowiedzi z tematem zadanego pytania, wiedzę merytoryczną, terminologię używaną na danym przedmiocie;

3)     aktywność na lekcji może być podstawą do wystawienia oceny z odpowiedzi ustnej;

4)     dopuszczalną ilość nieprzygotowań ucznia do lekcji (co najmniej jedno w sródroczu) ustala każdy nauczyciel indywidualnie, informuje o tym uczniów i określa konsekwencje przekroczenia ustalonej liczby; nauczyciel uzależnia tę ilość od tygodniowej liczby godzin w danym oddziale klasowym;

5)     ocena z odpowiedzi ustnej może podlegać poprawie, gdy uczeń wyraża chęć poprawy, również w innej formie (jeżeli specyfika przedmiotu daje taką możliwość), w terminie ustalonym z nauczycielem.

3.    Zadania domowe:

1)     ocenie podlega wartość merytoryczna i staranność wykonanej pracy;

2)     brak pracy domowej jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji;

3)     ocena z zadania domowego może podlegać poprawie, jeżeli uczeń wyraża chęć poprawy, również w innej formie, w terminie ustalonym z nauczycielem.

4.    Inne sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:

1)     samodzielna praca ucznia na lekcji, praca w grupie, aktywność;

2)     nietypowe formy pracy takie jak: zadania konkursowe, projekty, opracowania problemu, referat, prezentacje multimedialne itp.;

3)     udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, festiwalach, turniejach, uroczystościach szkolnych, zawodach sportowych;

4)     charakterystyczne dla specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

5.         Praktyczna nauka zawodu oceniana jest według Regulaminu i Zasad Oceniania Praktycznej Nauki Zawodu.

6.    Każde pisemne sprawdzenie wiadomości z przedmiotów zawodowych oceniane jest według następującej skali:

celujący                        100% – 96% punktów

bardzo dobry                  95% – 90% punktów

dobry                  89% – 78% punktów

dostateczny                    77% – 64% punktów

dopuszczający                63% – 50% punktów

niedostateczny                49% –   0% punktów.

7. Każde pisemne sprawdzenie wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących oceniane jest według następującej skali:

celujący                          100% – 95% punktów

bardzo dobry                  94% – 86% punktów

dobry                           85% – 70% punktów

dostateczny                    69% – 50% punktów

dopuszczający                49% – 35% punktów

niedostateczny                34% – 0% punktów.

8.    W zależności od specyfiki przedmiotu i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności dopuszcza się stosowanie w odniesieniu do powyższych skal procentowych tolerancję 5%.

9.    Na ocenę z prac pisemnych (oprócz języka polskiego i innych języków nauczanych w szkole) nie mogą mieć wpływu błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i charakter pisma. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zwrócenie uczniom uwagi na tego rodzaju błędy i szczególna dbałość o poprawność mowy ojczystej.

10. Ustala się następujące, jednakowe dla wszystkich przedmiotów zakresy wag ocen z poszczególnych kategorii:

praca klasowa                           5 -7

sprawdzian                                2 -4

kartkówka                                  1 -3

odpowiedzi ustne                       1 -3

zadania domowe            1 -3

inne formy                                  1 -6

11.  W dzienniku elektronicznym ocenę poprawioną (tylko najwyższą z poprawianych) i ocenę poprawianą ujmuje się w nawias i traktuje jako jedną ocenę przy klasyfikacji.

12. Ustala się następujące, jednakowe dla wszystkich przedmiotów progi średniej ważonej na poszczególne oceny:

ocena dopuszczająca                 od średniej 1,75 do średniej 2,59

ocena dostateczna                      od średniej 2,60 do średniej 3,59

ocena dobra                               od średniej 3,60 do średniej 4,49

ocena bardzo dobra                   od średniej 4,50 do średniej 5,24

ocena celująca                           od średniej 5,25

13.  Średnia ważona jest podstawą do wystawienia oceny śródrocznej (rocznej) uczniowi, który uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności wskazanych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. W innych sytuacjach o ocenie śródrocznej (rocznej) decyduje nauczyciel przedmiotu.

Podstawą wystawienia oceny rocznej jest średnia ważona roczna z zastrzeżeniem, że przy wystawianiu oceny dopuszczającej uczeń musi uzyskać średnią ważoną minimum 1,75 zarówno za II śródrocze, jak i za rok.

14. Częstotliwość oceniania:

1)     Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego oceniania postępów ucznia i bieżącego odnotowywania ich w dzienniku elektronicznym;

2)     Dopuszczalne jest przeprowadzenie dwóch prac klasowych i trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia w danym zespole klasowym. W ciągu jednego dnia mogą się odbyć co najwyżej jedna praca klasowa i jeden sprawdzian (dotyczy przedmiotów obowiązkowych);

3)     W klasyfikacji śródrocznej (rocznej) ocena z zajęć edukacyjnych powinna być wystawiona z co najmniej trzech ocen bieżących.

§ 99.

Sposoby powiadamiania o osiągnięciach uczniów.

1.    Sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach uczniów:

1)     Kontakty bezpośrednie:

a)     wychowawca klasy, co najmniej trzy razy w roku szkolnym, a w miarę potrzeb częściej, organizuje spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) poświęcone informacji o postępach w nauce i wychowaniu,

b)     wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotów mogą spotykać się w szkole z rodzicami na rozmowie indywidualnej i odnotowują ten fakt w dzienniku elektronicznym.

2)     Kontakty pośrednie:

a)     wychowawca, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor szkoły mogą zawiadomić telefonicznie lub pisemnie rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o jego zachowaniu, postępach bądź brakach w nauce oraz frekwencji,

b)     rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość zasięgania informacji o frekwencji i postępach w nauce poprzez dostęp do dziennika elektronicznego oraz poprzez wgląd do prac pisemnych.

§ 100.

Ocenianie zachowania.

      1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)     okazywanie szacunku innym osobom.

      2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)     wzorowe;

2)     bardzo dobre;

3)     dobre;

4)     poprawne;

5)     nieodpowiednie;

6)     naganne.

3.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5.    Kryteria ocen i punktowania zachowania obowiązujące ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na terenie szkoły i poza nią. Ustala się następujące sfery zachowań wraz z punktacją:

1)     Frekwencja na zajęciach lekcyjnych (3 nieuzasadnione spóźnienia odpowiadają                 1 nieobecności):

a)     4 pkt. – wszystkie nieobecności usprawiedliwione,

b)     3 pkt. – do 10 godz. nieusprawiedliwionych,

c)     2 pkt. – do 20 godz. nieusprawiedliwionych,

d)     1 pkt. – do 30 godz. nieusprawiedliwionych,

e)     0 pkt. – 31 i więcej godz. nieusprawiedliwionych;

2)     Stosunek do obowiązków szkolnych:

a)     4 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki maksymalne,

b)     3 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki dość wysokie,

c)     2 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki przeciętne,

d)     1 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki raczej niskie,

e)     0 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki zdecydowanie zbyt niskie;

3)     Kultura osobista:

a)     4 pkt. – kultura osobista bez zastrzeżeń,

b)     3 pkt. – sporadyczne zastrzeżenia (do 2 uwag negatywnych),

c)     2 pkt. – drobne zastrzeżenia (do 4 uwag negatywnych),

d)     1 pkt. – większe zastrzeżenia (do 6 uwag negatywnych),

e)     0 pkt. – poważne zastrzeżenia (7 i więcej uwag negatywnych);

4)     Postawa wobec nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób i instytucji:

a)     4 pkt. – z własnej inicjatywy służy pomocą w szkole i w środowisku (np. pomoc charytatywna, wolontariat, itp.), (co najmniej 1 uwaga pozytywna),

b)     3 pkt. – na prośbę innych służy pomocą w szkole i w środowisku (co najmniej 1 uwaga pozytywna),

c)     2 pkt. – brak zastrzeżeń,

d)     1 pkt. – drobne zastrzeżenia dotyczące niewłaściwej postawy (do 2 uwag negatywnych),

e)     0 pkt. – częste zastrzeżenia dotyczące lekceważącej postawy czy aroganckiego zachowania (3 uwagi negatywne i więcej);

5)     Aktywność oraz troska o własny rozwój, rozwój zainteresowań i uzdolnień na terenie szkoły i poza nią:

a)     4 pkt. – systematycznie uczestniczy w zadeklarowanych dodatkowych zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych (np. w kole, sekcji, SKS) oraz aktywnie pełni różne role w klasie i szkole w ciągu śródrocza,

b)     3 pkt. – systematycznie uczestniczy w zadeklarowanych dodatkowych zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych (w kole, sekcji) lub aktywnie pełni różne role w klasie i szkole w ciągu śródrocza,

c)     2 pkt. – nie wykazuje samodzielnie aktywności, uczestniczy w życiu klasy,

d)     1 pkt. – sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, tylko na wyraźne polecenie wychowawcy lub nauczycieli,

e)     0 pkt. – nie jest zaangażowany w życie klasy i szkoły;

6)     Udział w olimpiadach, konkursach i turniejach:

a)     4 pkt. – za zajęcie I-III miejsca na etapie pozaszkolnym,

b)     3 pkt. – za zajęcie I-III miejsca na etapie szkolnym lub udział w etapie pozaszkolnym,

c)     2 pkt. – za zajęcie IV-V miejsca na etapie szkolnym,

d)     1 pkt. – za udział na etapie szkolnym,

e)     0 pkt. – brak udziału;

7)     Postawa wobec mienia prywatnego i społecznego (szkolnego, lokalnego):

a)     4 pkt. – przejawia własną inicjatywę w dbałości o mienie szkolne i lokalne (1 uwaga pozytywna),

b)     3 pkt. – dba o mienie szkolne i społeczne – wykonuje prace wskazane przez nauczyciela (1 uwaga pozytywna),

c)     2 pkt. – brak zastrzeżeń,

d)     1 pkt. – drobne zniszczenia (1 – 2 uwagi negatywne),

e)     0 pkt. – częste, drobne zniszczenia (3 uwagi negatywne i więcej) lub przypadek dewastacji czy kradzieży;

8)     Postawa wobec nałogów i uzależnień:

a)     4 pkt. – nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie stosuje środków zmieniających świadomość oraz swoją postawą zachęca innych do naśladowania takiej postawy,

b)     3 pkt. – nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie stosuje środków zmieniających świadomość,

c)     2 pkt. – jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy,

d)     1 pkt. – dwa razy zdarzyło się, że uczeń palił papierosy,

e)     0 pkt. – stwierdzono, że uczeń palił papierosy (3 i więcej razy) lub chociaż raz był pod wpływem alkoholu czy środków zmieniających świadomość;

9)     Przestrzeganie regulaminów, zasad bezpieczeństwa i higieny:

a)     4 pkt. – uczeń zawsze przestrzega zarządzeń, regulaminów, zasad bezpieczeństwa, właściwie zachowuje się w szkole i poza nią,

b)     3 pkt. – sporadyczne zastrzeżenia dotyczące przestrzegania regulaminów (do 2 uwag negatywnych),

c)     2 pkt. – częste zastrzeżenia dotyczące przestrzegania regulaminów (do 4 uwag negatywnych),

d)     1 pkt. – bardzo częste zastrzeżenia dotyczące przestrzegania regulaminów (do 6 uwag negatywnych),

e)     0 pkt. – uczeń nie przestrzega zarządzeń, regulaminów (7 i więcej uwag negatywnych) lub jego zachowanie stwarza zagrożenie, lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag;

10)   Poszanowanie honoru i tradycji szkolnych:

a)     4 pkt. – uczeń zawsze przychodzi w stroju odświętnym na uroczystości szkolne (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz sytuacje wskazane przez wychowawcę); zachowuje się przyzwoicie na apelach (nie rozmawia, nie przeszkadza) i poza terenem szkoły. Zna hymn narodowy, ma szacunek dla flagi i godła narodowego, sztandaru szkoły, symboli religijnych, okazuje szacunek wobec władz szkolnych, terytorialnych i państwowych (brak uwag negatywnych),

b)     3 pkt. – sporadyczne zastrzeżenia (1 uwaga negatywna),

c)     2 pkt. – są zastrzeżenia (do 2 uwag negatywnych),

d)     1 pkt. – częste zastrzeżenia (do 4 uwag negatywnych),

e)     0 pkt. – notoryczne zastrzeżenia (4 i więcej uwag negatywnych).

6.    Podstawą oceny zachowania są wpisy w zeszycie spostrzeżeń (tzw. Dziennik Uwag) dokonywane przez wszystkich pracowników szkoły i interpretowane przez wychowawcę klasy z uwzględnieniem samooceny ucznia zgodnie z powyższymi kryteriami i poniższą punktacją z tabeli z zastrzeżeniem ustępu 7.

 

 

 

Łączna liczba punktów

Ocena semestralna

34 – 40

wzorowa

29 – 33

bardzo dobra

23 – 28

dobra

18 – 22

poprawna

13 – 17

nieodpowiednia

0 – 12

naganna

7.      Przy wystawianiu oceny zachowania uwzględnia się następujące zasady:

1)     Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna;

2)     Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.

8.    Punkty w określonych sferach zachowań przyznawane są w śródroczu                           i na koniec roku szkolnego oddzielnie.

§ 101.

Warunki i tryb uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane.

1.    Uczeń ma możliwość podwyższania każdej bieżącej oceny (także ocen pozytywnych) z tych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, które podlegają poprawie, w tym także rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny zachowania w trakcie całego okresu klasyfikacyjnego (śródrocza) w terminach ustalonych indywidualnie z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

2. Formę, zakres i termin poprawy określa nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę indywidualne zdolności i możliwości ucznia.

3. Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany i kartkówki), odpowiedzi ustne i zadania domowe podlegają poprawie zgodnie z zapisami Statutu zawartymi w § 98 ust. 1-4.

§ 102.

Egzamin klasyfikacyjny.

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjne z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza się tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

6.    Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych, technicznych, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.    W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

8.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

9.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)     imię i nazwisko ucznia;

5)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.  Dla ucznia, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

13.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem zapisów w § 104 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.

14.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

15.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

16.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)     realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)     spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

17.  Dla ucznia, o którym mowa w ust.16 pkt 2. nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych i wychowania fizycznego;

2)     dodatkowych zajęć edukacyjnych.

18.  Uczniowi, o którym mowa w ust.16 pkt 2. zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się ocen z zachowania.

19.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 16 pkt 2. przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)     Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych obowiązkowych, z których jest przeprowadzony ten egzamin.

20.  W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art.20zh ust.3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

21.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 16 pkt 2. oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.

22.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

23.  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

24.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

§ 103.

Egzamin poprawkowy.

1.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych i technicznych, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.    Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

4.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)     Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin;

2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)     termin egzaminu poprawkowego;

4)     imię i nazwisko ucznia;

5)     zadania egzaminacyjne;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem zapisu w § 105 ust. 6 niniejszego Statutu.

§ 104.

Warunki i tryb odwołania od ocen.

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych oraz religii albo etyki lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)     w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)     w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.    W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej sprawdzian, o którym mowa § 104 ust. 2. przeprowadza się najpóźniej pięć dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4.    W skład komisji wchodzą:

1)     w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)     Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)     w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)     wychowawca klasy,

c)     wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog, jeżeli jest zatrudniony,

e)     psycholog, jeżeli jest zatrudniony,

f)     przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g)     przedstawiciel Rady Rodziców.

5.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.    Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna (śródroczna)ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)     skład komisji,

b)     termin sprawdzianu,

c)     zadania (pytania) sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)     w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     skład komisji,

b)     termin posiedzenia komisji,

c)     wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

8.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 105.

Promowanie uczniów.

1.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:

1)     ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3;

2)     w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie, z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 5 oraz art. 44 zzzga ustawy o systemie oświaty.

2.    Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

3.    Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych , pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

4.    Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który spełnił warunki określone w ust. 1 pkt 1, ale z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie dodatkowym. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.

1)     uczeń, o którym mowa w ust. 4, przystępuje do egzaminu zawodowego w możliwie najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu.

5.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia dotychczasowego 3-letniego liceum lub 4-letniego technikum lub szkoły branżowej I stopnia na podbudowie gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania , realizowane w klasie programowo wyższej.

6.    Uczeń kończy szkołę ponadpodstawową, jeżeli:

1)     w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2)     w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie , z zastrzeżeniem art.44 zzzga ustawy o systemie oświaty;

3)     w przypadku branżowej szkoły I stopnia – spełnił warunki określone w ust. 6 pkt. 1 i ponadto przystąpił do:

a) egzaminu zawodowego – w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

7.    Uczeń:

1) liceum ogólnokształcącego, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1,

2) technikum i branżowej szkoły I stopnia, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, 2 lub 3

– powtarza ostatnią klasę tej szkoły.

8.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią roczną ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9.    Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

10.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 8 i 9 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

11.  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

12.  Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

13. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.