REGULAMIN  

SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

 

 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

 

 

Pasłęk 2016 r.

 

 

 

   Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 

 1.Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i Rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu / z dnia 15.12.2010r  DZ. U. Nr 244 poz. 1626 ze zmianami z dnia 11.08.2015 DZ. U. poz. 1183 /oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. U.

z 2016 poz.1278)- zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (obowiązujące od 1.09.2016 r.). oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r., poz. 357  - „ustawa zmieniająca”) – obowiązującej od 1.09.2015

 

Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach co pracownicy. Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z w/w przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

2. Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio     z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu praktyk lub zajęć praktycznych zakładowy opiekun lub wyznaczony nauczyciel.

 

3. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne są częścią programu nauczania i uczestnictwo      w nich uczniów jest obowiązkowe.

 

4. Terminy i czas odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego.

 

5. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się w szkole, w pracowniach zawodowych lub wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki działalności, a także przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyk i zajęć praktycznych  oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.

 

6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktyce zawodowej        i zajęciach praktycznych określa podstawa programowa dla danego zawodu.

 

7. Czas trwania praktyki zawodowej określa program nauczania dla danego zawodu.

 

8. Uczniowie odbywają praktykę zawodową zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika szkolenia praktycznego.

 

9. Praktyka zawodowa i zajęcia praktyczne mogą być organizowane w systemie zmianowym.

 

10. Wymagania edukacyjne, o których  mowa w art.44b ust.8 pkt 1 ustawy, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

            1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym o którym mowa w art.71b ust. 1b ustawy;

            2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

            3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

            4) nieposiadającego orzeczenia  lub  opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust.2 pkt11 ustawy;

 

II.OBOWIĄZKI KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

 

·        poinformowanie uczniów o typie jednostki gospodarczej, w której powinni odbyć praktykę zawodową,

·        omówienie tematyki obowiązującej ucznia na praktyce ( programu praktyki),

·        zwrócenie uwagi na dostarczenie pisemnej zgody jednostki na odbycie praktyki zawodowej,

·        pomoc w doborze miejsca praktyki zawodowej,

·        akceptacja jednostek wyrażających zgodę na przyjęcie ucznia na praktykę zawodową,

·        omówienie zasad prowadzenia dzienniczka praktyk zawodowych,

·        rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez zakładowych opiekunów praktyk,

·        sporządzanie umów o praktykę zawodową z zakładami pracy.

 

 

III. OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH

        I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 

1. Opiekun praktyk zawodowych ma obowiązek :

a/ zapoznać praktykantów z obowiązującym w miejscu odbywania praktyk regulaminem,

b/ zapoznać praktykantów z wymaganiami i oczekiwaniami opiekuna praktyk,

c/ zapoznać praktykantów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,

d/ przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w miejscu odbywania praktyk,

e/ skierować praktykantów na odpowiednie stanowiska pracy,

f/ przydzielić praktykantom zadania wynikające z programu praktyk,

g/ zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową ,

h/ kontrolować dzienniczki praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,

i/ zapoznać praktykantów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,

j/ informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,

k/ ocenić praktykę i dokonać wpisu oceny na zaświadczeniu w ostatnim dniu trwania praktyk

 

IV. PRAKTYKA ZAWODOWA

1. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności zgodnych z podstawą programową.

 

2. Uczniowie kierowani są na praktyki na podstawie porozumienia z podmiotem gospodarczym, które określa : czas trwania praktyki, program praktyki, wykaz umiejętności   i harmonogram.

 

3. Podczas odbywania praktyki uczeń obowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym dokonuje systematycznych wpisów dotyczących realizacji odpowiednich tematów.

 

4. Praktyki zawodowe podlegają kontroli, której dokonuje : Dyrektor szkoły, Kierownik szkolenia praktycznego lub wyznaczony nauczyciel przedmiotów zawodowych.

 

5. Jeżeli praktyki odbywały się poza szkołą po ich zakończeniu w terminie do jednego tygodnia następuje jej zaliczenie przed komisją powołaną przez kierownika szkolenia praktycznego. Z przeprowadzonego zaliczenia sporządza się protokół na podstawie, którego wychowawca wpisuje uzyskane oceny do dziennika elektronicznego

 

 6. W celu zaliczenia praktyki zawodowej praktykant zobowiązany jest stawić się przed powołaną komisją ds. zaliczenia praktyki zawodowej z dzienniczkiem praktyk oraz zaświadczeniem z przebiegu praktyki z zakładu pracy w terminie ustalonym przez kierownika szkolenia praktycznego.

 

7. Na ocenę końcową składają się :

a/ ocena zakładowego opiekuna praktyki zawodowej,

b/ ocena z rozmowy potwierdzającej nabyte podczas praktyki umiejętności,

c/ ocena  z prowadzenia dzienniczka praktyk.

Z każdego wyżej wymienionego punktu musi być wystawiona ocena pozytywna.

 

8. Ocena z praktyki zawodowej ustalana jest przez komisję ds. zaliczenia praktyki zawodowej wyznaczoną przez Kierownika szkolenia  praktycznego. W skład komisji wchodzą nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w danym typie szkoły. Komisja sporządza protokół z ustalenia oceny końcowej z zaliczenia praktyki.

 

 

V.  ZASADY USTALANIA OCENY  Z PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

 1. Ocena z praktyki zawodowej jest średnią ważoną obliczoną przy uwzględnieniu następujących współczynników :

-  2 – przeliczenie oceny wystawionej przez opiekuna w zakładzie pracy,

-  2 – przeliczenie oceny za prowadzenie dzienniczka praktyk zawodowych,

-  3 – przeliczenie oceny z rozmowy potwierdzającej nabyte umiejętności i wiadomości

 

2. Ocena  jest zaokrąglana wg zasad:

- poniżej 0,5 – do oceny  niższej, np. 3,49 = 3,0

-  równej i  powyżej 0,5 – do oceny wyższej, np. 3,52 = 4,0

 

3.Wychowawca klasy zobowiązany jest do wypełnienia arkusza ocen w odniesieniu do praktyk zawodowych w całym cyklu nauczania oraz dziennika elektronicznego.

 

4. W przypadku nie spełnienia  kryteriów pkt IV. podpunktu  7 a, b, c uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków i powtórnego zaliczenia praktyki zawodowej w terminie 7 dni od daty zaliczenia praktyki.

 

5. Uczeń może być niesklasyfikowany z praktyki zawodowej z powodu :

a/ nieobecności na praktykach zawodowych,

b/ niedopełnienia warunków zaliczenia praktyki zawodowej.

 

6. Brak pozytywnej oceny z praktyki jest podstawą do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

 

7. W przypadku nie uzyskania oceny pozytywnej z praktyki zawodowej uczeń po wcześniejszym złożeniu podania do kierownika kształcenia praktycznego może odpracować praktykę zawodowa w innym ustalonym terminie i ponownie przystąpić do zaliczenia praktyki przed komisją.

 

8.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  ustala się wg następującej skali :

 

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

Celujący

6

cel

Bardzo dobry

5

bdb

Dobry

4

db

Dostateczny

3

dst

Dopuszczający

2

dop

Niedostateczny

1

ndst

 

 

VI. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

1. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu :

-opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie,

-zastosowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 

2. Prowadzone są przy podziale klas na grupy. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać :

-specyfikę nauczanego zawodu,

-przepisy bhp oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym,

-warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

 

3. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach praktycznej nauki zawodu z pełnym zabezpieczeniem materiałowym i sprzętowym, na budowach, warsztatach samochodowych, zakładach przetwórstwa spożywczego i innych miejscach zleconych pozwalających zrealizować podstawę programową dla zawodu.

 

4. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć praktycznych dla poszczególnych grup ustala kierownik szkolenia praktycznego w planie organizacji na dany rok szkolny.

 

5. W klasie, która po raz pierwszy rozpoczyna zajęcia praktyczne szkoła organizuje szkolenie wstępne bhp.

 

6. Organizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego w poszczególnych grupach jest nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

 

7. Prawa i obowiązki nauczycieli określa Statut Szkoły. Ponadto specyfika pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu  wymaga :

-przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie,

-przestrzegania przepisów dotyczących działalności produkcyjnej i nadzorowania wykonywanych  przez uczniów prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-używania zgodnego z przepisami bhp ubrania roboczego, odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej i w szczególnych przypadkach odzieży galowej,

-odbywania zajęć zgodnie z harmonogramem,

-przeszkolenia uczniów – instruktaż stanowiskowy – w zakresie szczegółowych przepisów i zasad bhp wraz z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia jego odbycia,

-zgłaszania kierownikowi szkolenia praktycznego potrzeb zakupu sprzętu, materiałów  i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych,

-wykonywania zarządzeń kierownika szkolenia praktycznego.

 

8. Prawa i obowiązki ucznia, określa Statut Szkoły. Ponadto uczeń zobowiązany jest do :

-aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i brania czynnego udziału w innych zajęciach praktycznych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym / wystawy, konkursy, targi związane z branżą i inne /,

-posiadania określonej przepisami bhp odzieży roboczej lub ochronnej odpowiedniej do pory roku i rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku nie posiadania odpowiedniej odzieży uczeń nie będzie dopuszczony do zajęć praktycznych,

-przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz wykonywania lekarskich badań okresowych,

-zachowania kultury pracy i dbałości o powierzony sprzęt, surowce, materiały,

-informowania nauczyciela praktycznej nauki zawodu o uszkodzeniach maszyn, urządzeń,

-prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych i posiadania go na każdych zajęciach praktycznych,

 

 

9. Uczniom zabrania się :

-opuszczania bez wiedzy i zgody nauczyciela stanowiska pracy,

-samodzielnego uruchamiania maszyn i urządzeń,

-spożywania posiłków w czasie innym niż przerwa.

 

10. Rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody wyrządzone przez niego podczas odbywania praktycznej nauki zawodu.

 

11. Ocena śródroczna i roczna z zajęć praktycznych ustalana jest wspólnie przez wszystkich nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy odbywali zajęcia w danej klasie oraz sporządzany jest protokół z jej ustalenia.

VII. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE Z ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH

 

1.. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie.

 

2.      Na poszczególnych zajęciach praktycznych wystawiane są oceny cząstkowe przy uwzględnieniu następujących kryteriów :

 

·        stopień opanowania wiedzy i umiejętności określonych w tematyce zajęć,

·        przestrzeganie przepisów bhp oraz stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej podczas wykonywania pracy,

·        dokładność i sumienność w wykonywaniu pracy,

·        umiejętność organizacji stanowiska pracy,

·        umiejętność doboru odpowiednich narzędzi i stosownie ich do wykonywanej pracy,

·        przestrzeganie zasad kultury technicznej i technologicznej,

·        umiejętność dostosowania się do określonych warunków i potrzeb,

·        wydajność pracy,

·        efekt końcowy wykonywanej pracy,

·        stosowanie się do wskazówek udzielanych przez opiekuna podczas wykonywania pracy,

·        umiejętność pracy w grupie,

·        chęć do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności,

·        umiejętność prowadzenia obserwacji,

·        racjonalne gospodarowanie powierzonymi materiałami, surowcem, sprzętem i narzędziami,

·        systematyczność i sposób prowadzenia dokumentacji.

 

2. W przypadku zajęć praktycznych organizowanych w zakładach pracy ocena za poszczególne zajęcia ustalana jest w porozumieniu z zakładowym opiekunem uczniów.

 

3.  Oceny z poszczególnych zajęć praktycznych są wpisywane do dziennika elektronicznego.

 

4. Na podstawie ocen cząstkowych wystawiane są oceny z poszczególnych działów tematycznych, które nie muszą być średnią arytmetyczną, gdyż uwzględniają czynniki zawarte w poziomach wymagań na poszczególne oceny i mogą być ocenami połówkowymi.

 

5. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej ocena z zajęć praktycznych jest średnią arytmetyczną z ocen z poszczególnych działów i jest zaokrąglana do pełnej oceny wg zasad :

- poniżej 0,5 – do oceny  niższej, np. 3,49 = 3,0

-  równej i powyżej 0,5 – do oceny wyższej, np. 3,52 = 4,0

 

 6. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego z  działów warsztatowych uczeń uzyskuje ocenę śródroczną / roczną / niedostateczną.

 

7. W przypadku nie klasyfikowania z jakiegokolwiek działu tematycznego uczeń jest nieklasyfikowany.

 

8.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  ustala się wg następującej skali :

 

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

Celujący

6

cel

Bardzo dobry

5

bdb

Dobry

4

db

Dostateczny

3

dst

Dopuszczający

2

dop

Niedostateczny

1

ndst

 

8. Ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

1.      Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

                  posiada wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętym programem nauczania danego przedmiotu w danej klasie,

                  biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami

                  samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktyczny z programu nauczania danej klasy,

                  proponuje rozwiązania nietypowe, bezbłędnie rozwiązuje zagadnienia i polecenia,

                  i/ lub osiąga sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych

                  systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację kształcenia praktycznego

                  systematycznie uczęszcza na zajęcia

 

2.      Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

        opanował w stopniu wysokim zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

        rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

        potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

        prawidłowo prowadzi dokumentacje kształcenia praktycznego

        systematycznie uczęszcza na zajęcia

 

3.      Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

        opanował w znacznej części wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie,

        poprawnie stosuje nabyte wiadomości,

        rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

        systematycznie prowadzi dzienniczek praktyk

 

4.      Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

        opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej,

        rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i/lub praktyczne.

        prowadzi dzienniczek praktyk

 

5.      Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

        posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

        wykonuje bądź rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności .

        niesystematycznie prowadzi dzienniczek praktyk

 

6.      Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

        nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej w stopniu umożliwiającym kontynuację nauki,

        nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) nawet przy pomocy nauczyciela zadań o elementarnym stopniu trudności,

        nie wykazał chęci opanowania w/w wiadomości i umiejętności i nie skorzystał z oferowanych mu możliwości uzupełniania braków.

        nie prowadzi wymaganej dokumentacji

 

 

VIII. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

 

  1. Dopuszcza się możliwość indywidualnego zaliczenia śródrocznego i rocznego z odrobieniem co najmniej połowy zajęć praktycznych odbywanych w zakładach pracy lub praktyki zawodowej w terminie późniejszym ustalonym z kierownikiem szkolenia praktycznego w przypadku:

 

 

IX.  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjne z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza się tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie ćwiczeń l, ma formę zadań praktycznych.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1)     nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)     imię i nazwisko ucznia;

5)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Dla ucznia, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem rozdz. IX ust. 1 i 2.

  11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym

       przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

   13.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1/ realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2/ spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 14. Uczniowi, o którym mowa w ust.13 pkt.2. zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się  ocen z zachowania.

   15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2. przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych obowiązkowych, z których jest przeprowadzony ten egzamin

   16.   Dla ucznia, o którym mowa w ust.13 pkt.2. nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2 oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.

  18. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

  19. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia i zwięzłą  informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 

 

X. EGZAMIN POPRAWKOWY.

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)          dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

   3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1)nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin;

2)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)termin egzaminu poprawkowego;

4)imię i nazwisko ucznia;

5)zadania egzaminacyjne;

6)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem rozdz. X ust. 4.

 

 

XI. WARUNKI I TRYB ODWOŁANIA OD OCEN.

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna  (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych oraz religii albo etyki lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej sprawdzian (EGZAMIN KLASYFIKACYJNY), o którym mowa w rozdz. IX ust. 2  przeprowadza się najpóźniej pięć dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej  (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)           dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)  skład komisji,

b)  termin sprawdzianu,

c)  zadania (pytania) sprawdzające,

d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

               Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9. Przepisy pkt. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona jest przez komisję.