Regulaminy i dokumenty do pobrania:

 

Kliknij aby otworzyć w nowym oknie Kliknij aby pobrać dokument
Statut Szkoły  pobierz
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania pobierz
Regulamin i zasady oceniania praktycznej nauki zawodu pobierz
Procedury wychowawcze pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny - liceum ogólnokształcące pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny - technikum pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny - szkoła branżowa pobierz
Prawa i obowiązki ucznia pobierz
Organy i zadania samorządu uczniowskiego pobierz
Regulamin samorządu uczniowskiego pobierz
Oświadczenie dotyczące usprawiedliwień pobierz 
Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora ZSEiT w Pasłęku z dnia 25.05.2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństawa  pobierz 
Procedury bezpieczeństwa związane z przeprowadzaniem w 2020r. konsultacji indywidualnych i grupowych pobierz 
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych związane z organizowaniem konsultacji indywidualnych i grupowych pobierz
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych związane z organizowaniem opieki w internacie w okresie pandemii pobierz
Regulamin Organizacji Pracy Szkoły wraz z procedurami postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego covid-19 – obowiązujący w ZSEiT w Pasłęku od 01.09.2020

pobierz 
Zmiana w Regulaminie Organizacji Pracy Szkoły wraz z procedurami postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego Covid-19 – obowiązująca w ZSEiT w Pasłęku od 11 września 2020 r.

 pobierz
Zarządzenie ws. wyznaczenia koordynatora pobierz 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

pobierz 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego pobierz
Procedury bezpieczeństwa na terenie ZSEiT w Pasłęku w okresie pandemii COVID-19 związane z organizacją i przeprowadzeniem w 2021r.  egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie pobierz

Regulamin organizacji pracy szkoły od 01 września 2021 roku

pobierz
List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia pobierz 
Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia - rekomendacje dla rodziców pobierz 
Organizacja szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia - informacja dla szkół i placówek pobierz 
Deklaracja na szczepienia pobierz
Kwestionariusz wstępnego wywiadu pobierz
Informacje dla szkół i placówek pobierz 
   

 

  

 

 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 

 

========= KLAUZULA INFORMACYJNA ===========

W ZAKRESIE

=====PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  ====

 

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję , że:

1.     Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w  Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  tel. 55 2483129,  e-mail: zseitpaslek@elblag.net

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk lub e-mail: zseitpaslek@elblag.net

3.     Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom i w granicach prawa.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych oraz do celów statystycznych.

5.     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia.

6.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i nie podlegają zautomatyzowaniu (w tym profilowaniu).

7.     Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.     Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

MONITORING - INFORMACJA

 

 

 

    

Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016 roku, art. 108a - Dz. U. 2018 p. 996), informujmy, że:

 

 

Teren Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku jest monitorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

 

1.   Administratorem Danych Osobowych w Zespóle Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk jest Dyrektor ZSEiT w Pasłęku tel. 55 2483129, e-mail: zseitpaslek@elblag.net.

2.   Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie posesji zarządzanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku oraz w celu ochrony mienia Administratora Danych. Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

3.   Źródłem danych są kamery monitoringu wizyjnego rozmieszczone w budynkach i na posesji zarządzanej przez Administratora Danych.

4.   Dane monitoringu wizyjnego są przechowywane w siedzibie Administratora Danych przez okres 30 dni od momentu ich zarejestrowania. Po tym czasie są usuwane.

5.   Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych z zachowaniem prawa do ochrony danych innych osób. 

6.   Wejście na teren posesji oznacza zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci nagrania monitoringu wizyjnego.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w wypadku jej braku zachęcamy do kontaktu za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji.