DROGI ÓSMOKLASISTO!
Wybierając odpowiedni kierunek kształcenia ponadgimnazjalnego, przesądzasz o swojej karierze!
Już dziś możesz zadecydować o swojej przyszłości!

 Wybierając naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku masz szansę zdobycia wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia koniecznego do pracy w dobrze płatnych i poszukiwanych zawodach.

Na pewno zdobyte tu wykształcenie da Ci solidne zaplecze umiejętności zawodowych oraz niezbędne do wykonywania wybranego zawodu kwalifikacje!

I Liceum ogólnokształcące (4 lata na podbudowie szkoły podstawowej)

1. Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu obronnym - Oddział Przygotowania Wojskowego

II Technikum (5 lat na podbudowie szkoły podstawowej)

1. Technik żywienia i usług gastronomicznych

2. Technik ekonomista

3. Technik agrobiznesu

 

III Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata na podbudowie szkoły podstawowej)

1 Branżowa Szkoła I Stopnia zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2. Branżowa Szkoła I Stopnia  zawód: mechanik pojazdów samochodowych

3. Branżowa Szkoła I Stopnia  zawód: mechanik operator pojazdówi maszyn rolniczych

 

I Liceum ogólnokształcące

 

      1. Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu obronnym:

·        przedmioty rozszerzone /o zwiększonej liczbie godzin/: geografia, matematyka, język obcy,

·        blok zawodowy realizowany jest przez cały cykl nauczania na cotygodniowych teoretycznych i praktycznych zajęciach przygotowania wojskowego oraz w ramach obozów szkoleniowych raz w roku.

 

Kierunek zapewnia przygotowanie przyszłego absolwenta do:

ü  zdania egzaminu maturalnego oraz podjęcia studiów na uczelniach wojskowych

ü  uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych organizowanych przez organy administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, wojsko, straż pożarną, obronę cywilną, policję, służby ratownictwa medycznego

ü  dalszej nauki na kierunkach wymagających rozszerzonej wiedzy i przygotowania

z zakresu matematyki, geografii i języka obcego.

 

Ucząc się w liceum ogólnokształcącym o ukierunkowaniu obronnym:

ü  - uzyskasz przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych

ü  - nauczysz się dobrej orientacji w terenie i pracy z mapą

ü  - poznasz nowoczesny sprzęt łączności

ü  - zdobędziesz wysoką sprawność fizyczną

ü  - przygotujesz się do pełnienia służby wojskowej na stanowisku dowódcy drużyny

ü  - nabędziesz umiejętności ratownika przedmedycznego

ü  - nauczysz się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.

 

W okresie nauczania organizowane są :

ü  spotkania z przedstawicielami WKU, Policji, Straży Pożarnej

ü   obozy szkoleniowe w patronackiej jednostce wojskowej w Braniewie

ü  wyjazdy do innych jednostek na dni otwarte

ü  wycieczki dydaktyczne

ü  szkolenia na kursach "pierwszej pomocy" w celu uzyskania certyfikatu unijnego.

 

        

II Technikum 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

·        kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa się w cyklu pięcioletnim,

·        przedmioty rozszerzone: biologia, język obcy,

·        kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

    1. Przygotowanie i wydawanie dań

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

ü  technika i bezpieczeństwo w gastronomii

ü  przedsiębiorstwo gastronomiczne

ü  język obcy zawodowy

ü  zajęcia praktyczne.

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przechowywania żywności, stosują receptury gastronomiczne, sporządzają półprodukty oraz potrawy i napoje, używają odpowiedniego sprzętu podczas procesu produkcji gastronomicznej, dobierają zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów, dekorują i wydają sporządzone posiłki.

 

    2.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  obsługa konsumenta

ü  zasady żywienia

ü  zajęcia praktyczne.

Uczniowie układają jadłospisy, obliczają wartość energetyczną i odżywczą posiłków, oceniają wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka. Opracowują karty menu, sporządzają kalkulację cenową potraw. Przygotowują ofertę usług gastronomicznych, prowadzą ich promocję i sprzedaż oraz rozliczenie.

 

·        zajęcia związane z produkcją gastronomiczną odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych,

·        uczniowie odbywają też praktykę zawodową w zakładach gastronomicznych w wymiarze czterech tygodni,

·       po zdaniu obu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakładach gastronomicznych, hotelach, placówkach hotelowych, promach, statkach pasażerskich i firmach cateringowych; są przygotowani do prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi gastronomiczne, do pracy jako menager zakładów gastronomicznych oraz pracy jako dietetyk

·       po zdaniu tylko pierwszej kwalifikacji:Przygotowanie i wydawanie dań - uczeń zdobywa takie same kwalifikacje zawodowe jak osoby kształcące się w zawodzie kucharz na poziomie branżowej szkoły I stopnia.

 

Technik ekonomista:

·        kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w cyklu pięcioletnim

·        przedmioty rozszerzone: matematyka, język obcy

·        kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

·       przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.: 

ü  ekonomika

ü  działalność przedsiębiorstwa

ü  elementy prawa

ü  język obcy zawodowy

Uczniowie poznają przepisy prawne określające zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, wypełniają dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sporządzają listy płac, deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe. Tworzą biznesplany, posługują się metodami statystycznymi wykorzystywanymi do analiz ekonomicznych i sprawozdań, stosują strategie marketingowe.

 

·        uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych :

ü  organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

ü  sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

 

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

·       przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  kadry i płace

ü  gospodarka finansami

 

Uczniowie ewidencjonują operacje gospodarcze na kontach księgowych, rozliczają koszty działalności, obliczają wynik finansowy, sporządzają zestawienie obrotów i sald oraz bilans. Poznają zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Dokonują oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki analizy finansowej.

 

·        uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

ü  dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

ü prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

ü  sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

 

·        w trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą,

·        po zdaniu obu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w urzędach administracji publicznej, bankach i instytucjach finansowych, urzędach skarbowych, przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, instytucjach ubezpieczeniowych,

·       absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie rachunkowości.

 

 

Technik agrobiznesu:

·        kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu odbywa się w cyklu pięcioletnim

·        przedmioty rozszerzone: biologia, język obcy

·        kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

    1.  Prowadzenie produkcji rolniczej 

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  produkcja roślinna

ü  produkcja zwierzęca

ü  technika rolnicza

ü  rynek rolny

ü  zajęcia praktyczne.

 

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do organizowania i wykonywania pracy związanej z szeroko pojmowaną produkcją roślinną i zwierzęcą oraz obsługi pojazdów,

maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej.

 

    2.  Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie

ü  pracownia rachunkowości

ü  pracownia ekonomiki agrobiznesu

ü  planowanie przetwórstwa żywności

Uczniowie prowadzą uproszczoną formę ewidencji księgowej z wykorzystaniem komputerowych programów finansowo-księgowych, sporządzają dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa a także organizują działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym.

 

·        w trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem w wymiarze czterech tygodni

·        po potwierdzeniu egzaminem obu kwalifikacji uczniowie uzyskują tytuł technika agrobiznesu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem lub samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej

·       absolwent szkoły po uzyskaniu obu kwalifikacji może uzyskać również dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

  

Technikum jest typem szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (przedmioty zawodowe) oraz do egzaminu maturalnego (przedmioty ogólnokształcące). Daje ono wykształcenie średnie zawodowe i przygotowanie ogólnokształcące. Absolwent technikum posiada kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę lub kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

 

 

III Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)

 

 Branżowa Szkoła I St. zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 

·        kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbywa się w cyklu trzyletnim,

·        kształcenie odbywa się w ramach jednej kwalifikacji:

1. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych w budownictwie

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  podstawy budownictwa

ü  technologia budowlana

ü  dokumentacja techniczna

ü  wykonywanie powłok malarskich i robót tapeciarskich

ü  zdobienie powłok malarskich i tapet różnymi technikami

ü  wykonywanie prac związanych z naprawą i renowacją powłok malarskich i tapeciarskich

ü  montowania systemów suchej zabudowy np. wykonywania ścian  działowych, sufitów podwieszanych

ü  obudowa konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

ü  wykonywanie warstw izolacyjnych podłóg, podkładów podłogowych, posadzki z różnych materiałów

ü  zabezpieczanie powierzchni posadzek i okładzin z różnych materiałów.

 

·        w trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu w warsztatach szkolnych i przedsiębiorstwach budowlanych, 

·        na koniec III klasy po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 

Ukończenie  szkoły umożliwi absolwentowi:

·        podjęcie pracy w firmach budowlanych,  w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą  materiałów budowlanych

·        prowadzenia własnej działalności usługowej

·        podnoszenie kwalifikacji  zawodowych  w 2 - letniej Branżowej Szkole II Stopnia dającej tytuł technika robót wykończeniowych w budownictwie lub w formie dodatkowych kursów  kwalifikacyjnych.

 

      Branżowa Szkoła I St. zawód: mechanik pojazdów samochodowych:

·        kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywa się w cyklu trzyletnim

·       kształcenie odbywa się w ramach jednej kwalifikacji:

 

1. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  budowa i obsługa pojazdów samochodowych

ü  elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych

ü  podstawy konstrukcji maszyn

ü  diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

ü  przepisy ruchu drogowego  z przygotowaniem ucznia do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

 

W ramach nauczanej kwalifikacji uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do: wykonania diagnostyki pojazdu samochodowego, przygotowania pojazdu do badań technicznych i wykonania tych badań, zlokalizowania usterek z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdu, podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 

  • w trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, serwisach samochodowych w Pasłęku i Elblągu. W klasie trzeciej przeprowadzane jest szkolenie na prawo jazdy kategorii B

·   na koniec klasy trzeciej uczeń zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i po  zdaniu uzyskuje zawód mechanik pojazdów samochodowych.

 

Ukończenie  szkoły umożliwi absolwentowi:

·       podjęcie pracy w warsztatach, serwisach samochodowych oraz w przemyśle  motoryzacyjnym  zarówno przy produkcji samochodów jak i jego podzespołów

·       prowadzenia własnej działalności usługowej

·       podnoszenie kwalifikacji  zawodowych  w 2 letniej Branżowej Szkole II Stopnia dającej  tytuł technika pojazdów samochodowych lub w formie dodatkowych kursów kwalifikacyjnych.

 

     Branżowa Szkoła I St.. zawód: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych:

·        kształcenie w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych odbywa się w cyklu trzyletnim

·        kształcenie odbywa się w ramach  kwalifikacji:

     1. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

·        przedmioty nauczane w ramach  kwalifikacji to m.in.:

ü  eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych

ü  maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze

ü  przepisy ruchu drogowego

ü  podstawy techniki

 

·        uczniowie  będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

ü  przeprowadzanie przeglądów technicznych ciągników i pojazdów samochodowych

ü  wykonywanie prac związanych z konserwacją pojazdów stosowanych w rolnictwie

ü  wykonywane agregatowania maszyn i narzędzi rolniczych

ü  wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych

ü  wykonywanie czynności związanych z przeglądem technicznym, naprawą

ü  i konserwacją pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

 

·        w trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu w warsztatach  szkolnych, serwisach maszyn rolniczych i gospodarstwach rolnych oraz zdobywają prawo jazdy kat B i T

·       na koniec klasy III po zdaniu kwalifikacji MG3 absolwent uzyskuje zawód:  mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

Ukończenie  szkoły umożliwi absolwentowi:

·   podjęcie pracy w warsztatach, serwisach napraw pojazdów i maszyn rolniczych,  w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą  maszyn rolniczych i części, w dużych gospodarstwach rolnych,

·  prowadzenia własnej działalności usługowej, lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,

·  podnoszenie kwalifikacji  zawodowych  w 2 letniej Branżowej Szkole II Stopnia dającej tytuł technika mechanizacji rolnictwa lub w formie dodatkowych kursów  kwalifikacyjnych.

 

  

Branżowa Szkoła I Stopnia jest typem szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie . Absolwent tej szkoły posiada kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę lub kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia.