DROGI ÓSMOKLASISTO!
Wybierając odpowiedni kierunek kształcenia, przesądzasz o swojej karierze!
Już dziś możesz zadecydować o swojej przyszłości!

 Wybierając naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku masz szansę zdobycia wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia koniecznego do pracy w dobrze płatnych i poszukiwanych zawodach.

Na pewno zdobyte tu wykształcenie da Ci solidne zaplecze umiejętności zawodowych oraz niezbędne do wykonywania wybranego zawodu kwalifikacje!

I Liceum ogólnokształcące (4 lata na podbudowie szkoły podstawowej)

1. Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu obronnym - Oddział Przygotowania Wojskowego

II Technikum (5 lat na podbudowie szkoły podstawowej)

1. Technik żywienia i usług gastronomicznych

2. Technik ekonomista

3. Technik agrobiznesu

 

III Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata na podbudowie szkoły podstawowej)

1 Branżowa Szkoła I Stopnia zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2. Branżowa Szkoła I Stopnia  zawód: mechanik pojazdów samochodowych

3. Branżowa Szkoła I Stopnia  zawód: mechanik operator pojazdówi maszyn rolniczych

4. Branżowa Szkoła I Stopnia zawód: kucharz

 

I Liceum ogólnokształcące

 

      1. Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu obronnym:

·        przedmioty rozszerzone /o zwiększonej liczbie godzin/: geografia, matematyka, język obcy,

·        blok zawodowy realizowany jest przez cały cykl nauczania na cotygodniowych teoretycznych i praktycznych zajęciach przygotowania wojskowego oraz w ramach obozów szkoleniowych raz w roku.

 

Kierunek zapewnia przygotowanie przyszłego absolwenta do:

ü  zdania egzaminu maturalnego oraz podjęcia studiów na uczelniach wojskowych

ü  uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych organizowanych przez organy administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, wojsko, straż pożarną, obronę cywilną, policję, służby ratownictwa medycznego

ü  dalszej nauki na kierunkach wymagających rozszerzonej wiedzy i przygotowania

z zakresu matematyki, geografii i języka obcego.

 

Ucząc się w liceum ogólnokształcącym o ukierunkowaniu obronnym:

ü  - uzyskasz przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych

ü  - nauczysz się dobrej orientacji w terenie i pracy z mapą

ü  - poznasz nowoczesny sprzęt łączności

ü  - zdobędziesz wysoką sprawność fizyczną

ü  - przygotujesz się do pełnienia służby wojskowej na stanowisku dowódcy drużyny

ü  - nabędziesz umiejętności ratownika przedmedycznego

ü  - nauczysz się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.

 

W okresie nauczania organizowane są :

ü  spotkania z przedstawicielami WKU, Policji, Straży Pożarnej

ü   obozy szkoleniowe w patronackiej jednostce wojskowej w Braniewie

ü  wyjazdy do innych jednostek na dni otwarte

ü  wycieczki dydaktyczne

ü  szkolenia na kursach "pierwszej pomocy" w celu uzyskania certyfikatu unijnego.

 

        

II Technikum 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

·        kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa się w cyklu pięcioletnim,

·        przedmioty rozszerzone: biologia, język obcy,

·        kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

    1. Przygotowanie i wydawanie dań

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

ü  technika i bezpieczeństwo w gastronomii

ü  przedsiębiorstwo gastronomiczne

ü  język obcy zawodowy

ü  zajęcia praktyczne.

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przechowywania żywności, stosują receptury gastronomiczne, sporządzają półprodukty oraz potrawy i napoje, używają odpowiedniego sprzętu podczas procesu produkcji gastronomicznej, dobierają zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów, dekorują i wydają sporządzone posiłki.

 

    2.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  obsługa konsumenta

ü  zasady żywienia

ü  zajęcia praktyczne.

Uczniowie układają jadłospisy, obliczają wartość energetyczną i odżywczą posiłków, oceniają wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka. Opracowują karty menu, sporządzają kalkulację cenową potraw. Przygotowują ofertę usług gastronomicznych, prowadzą ich promocję i sprzedaż oraz rozliczenie.

 

·        zajęcia związane z produkcją gastronomiczną odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych,

·        uczniowie odbywają też praktykę zawodową w zakładach gastronomicznych w wymiarze czterech tygodni,

·       po zdaniu obu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakładach gastronomicznych, hotelach, placówkach hotelowych, promach, statkach pasażerskich i firmach cateringowych; są przygotowani do prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi gastronomiczne, do pracy jako menager zakładów gastronomicznych oraz pracy jako dietetyk

·       po zdaniu tylko pierwszej kwalifikacji:Przygotowanie i wydawanie dań - uczeń zdobywa takie same kwalifikacje zawodowe jak osoby kształcące się w zawodzie kucharz na poziomie branżowej szkoły I stopnia.

 

Technik ekonomista:

·        kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w cyklu pięcioletnim

·        przedmioty rozszerzone: matematyka, język obcy

·        kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

·       przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.: 

ü  ekonomika

ü  działalność przedsiębiorstwa

ü  elementy prawa

ü  język obcy zawodowy

Uczniowie poznają przepisy prawne określające zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, wypełniają dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sporządzają listy płac, deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe. Tworzą biznesplany, posługują się metodami statystycznymi wykorzystywanymi do analiz ekonomicznych i sprawozdań, stosują strategie marketingowe.

 

·        uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych :

ü  organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

ü  sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

 

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

·       przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  kadry i płace

ü  gospodarka finansami

 

Uczniowie ewidencjonują operacje gospodarcze na kontach księgowych, rozliczają koszty działalności, obliczają wynik finansowy, sporządzają zestawienie obrotów i sald oraz bilans. Poznają zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Dokonują oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki analizy finansowej.

 

·        uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

ü  dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

ü prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

ü  sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

 

·        w trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą,

·        po zdaniu obu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w urzędach administracji publicznej, bankach i instytucjach finansowych, urzędach skarbowych, przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, instytucjach ubezpieczeniowych,

·       absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie rachunkowości.

 

 

Technik agrobiznesu:

·        kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu odbywa się w cyklu pięcioletnim

·        przedmioty rozszerzone: biologia, język obcy

·        kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

    1.  Prowadzenie produkcji rolniczej 

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  produkcja roślinna

ü  produkcja zwierzęca

ü  technika rolnicza

ü  rynek rolny

ü  zajęcia praktyczne.

 

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do organizowania i wykonywania pracy związanej z szeroko pojmowaną produkcją roślinną i zwierzęcą oraz obsługi pojazdów,

maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej.

 

    2.  Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie

ü  pracownia rachunkowości

ü  pracownia ekonomiki agrobiznesu

ü  planowanie przetwórstwa żywności

Uczniowie prowadzą uproszczoną formę ewidencji księgowej z wykorzystaniem komputerowych programów finansowo-księgowych, sporządzają dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa a także organizują działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym.

 

·        w trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem w wymiarze czterech tygodni

·        po potwierdzeniu egzaminem obu kwalifikacji uczniowie uzyskują tytuł technika agrobiznesu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem lub samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej

·       absolwent szkoły po uzyskaniu obu kwalifikacji może uzyskać również dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

  

Technikum jest typem szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (przedmioty zawodowe) oraz do egzaminu maturalnego (przedmioty ogólnokształcące). Daje ono wykształcenie średnie zawodowe i przygotowanie ogólnokształcące. Absolwent technikum posiada kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę lub kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

 

 

III Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)

 

 Branżowa Szkoła I St. zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 

·        kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbywa się w cyklu trzyletnim,

·        kształcenie odbywa się w ramach jednej kwalifikacji:

1. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych w budownictwie

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  podstawy budownictwa

ü  technologia budowlana

ü  dokumentacja techniczna

ü  wykonywanie powłok malarskich i robót tapeciarskich

ü  zdobienie powłok malarskich i tapet różnymi technikami

ü  wykonywanie prac związanych z naprawą i renowacją powłok malarskich i tapeciarskich

ü  montowania systemów suchej zabudowy np. wykonywania ścian  działowych, sufitów podwieszanych

ü  obudowa konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

ü  wykonywanie warstw izolacyjnych podłóg, podkładów podłogowych, posadzki z różnych materiałów

ü  zabezpieczanie powierzchni posadzek i okładzin z różnych materiałów.

 

·        w trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu w warsztatach szkolnych i przedsiębiorstwach budowlanych, 

·        na koniec III klasy po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 

Ukończenie  szkoły umożliwi absolwentowi:

·        podjęcie pracy w firmach budowlanych,  w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą  materiałów budowlanych

·        prowadzenia własnej działalności usługowej

·        podnoszenie kwalifikacji  zawodowych  w 2 - letniej Branżowej Szkole II Stopnia dającej tytuł technika robót wykończeniowych w budownictwie lub w formie dodatkowych kursów  kwalifikacyjnych.

 

      Branżowa Szkoła I St. zawód: mechanik pojazdów samochodowych:

·        kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywa się w cyklu trzyletnim

·       kształcenie odbywa się w ramach jednej kwalifikacji:

 

1. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

·        przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

ü  budowa i obsługa pojazdów samochodowych

ü  elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych

ü  podstawy konstrukcji maszyn

ü  diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

ü  przepisy ruchu drogowego  z przygotowaniem ucznia do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

 

W ramach nauczanej kwalifikacji uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do: wykonania diagnostyki pojazdu samochodowego, przygotowania pojazdu do badań technicznych i wykonania tych badań, zlokalizowania usterek z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdu, podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 

 • w trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, serwisach samochodowych w Pasłęku i Elblągu. W klasie trzeciej przeprowadzane jest szkolenie na prawo jazdy kategorii B

·   na koniec klasy trzeciej uczeń zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i po  zdaniu uzyskuje zawód mechanik pojazdów samochodowych.

 

Ukończenie  szkoły umożliwi absolwentowi:

·       podjęcie pracy w warsztatach, serwisach samochodowych oraz w przemyśle  motoryzacyjnym  zarówno przy produkcji samochodów jak i jego podzespołów

·       prowadzenia własnej działalności usługowej

·       podnoszenie kwalifikacji  zawodowych  w 2 letniej Branżowej Szkole II Stopnia dającej  tytuł technika pojazdów samochodowych lub w formie dodatkowych kursów kwalifikacyjnych.

 

     Branżowa Szkoła I St.. zawód: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych:

·        kształcenie w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych odbywa się w cyklu trzyletnim

·        kształcenie odbywa się w ramach  kwalifikacji:

     1. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

·        przedmioty nauczane w ramach  kwalifikacji to m.in.:

ü  eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych

ü  maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze

ü  przepisy ruchu drogowego

ü  podstawy techniki

 

·        uczniowie  będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

ü  przeprowadzanie przeglądów technicznych ciągników i pojazdów samochodowych

ü  wykonywanie prac związanych z konserwacją pojazdów stosowanych w rolnictwie

ü  wykonywane agregatowania maszyn i narzędzi rolniczych

ü  wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych

ü  wykonywanie czynności związanych z przeglądem technicznym, naprawą

ü  i konserwacją pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

 

·        w trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu w warsztatach  szkolnych, serwisach maszyn rolniczych i gospodarstwach rolnych oraz zdobywają prawo jazdy kat B i T

·       na koniec klasy III po zdaniu kwalifikacji MG3 absolwent uzyskuje zawód:  mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

Ukończenie  szkoły umożliwi absolwentowi:

·   podjęcie pracy w warsztatach, serwisach napraw pojazdów i maszyn rolniczych,  w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą  maszyn rolniczych i części, w dużych gospodarstwach rolnych,

·  prowadzenia własnej działalności usługowej, lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,

·  podnoszenie kwalifikacji  zawodowych  w 2 letniej Branżowej Szkole II Stopnia dającej tytuł technika mechanizacji rolnictwa lub w formie dodatkowych kursów  kwalifikacyjnych.

   

Branżowa Szkoła I Stopnia jest typem szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie . Absolwent tej szkoły posiada kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę lub kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia.

 

Branżowa Szkoła I St.. zawód: kucharz:

 •  kształcenie w zawodzie kucharz odbywa się w cyklu trzyletnim
 •  kształcenie odbywa się w ramach  jednej kwalifikacji:

     1. Przygotowanie i wydawanie dań

 •      przedmioty nauczane w ramach  kwalifikacji to m.in.:
  • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  • technika i bezpieczeństwo w gastronomii z wyposażeniem
  • język obcy zawodowy
  • pracownia gastronomiczna jako przedmiot praktyczny

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przechowywania żywności, stosują receptury gastronomiczne, sporządzają półprodukty oraz potrawy, poznają techniki gastronomiczne, używają odpowiedniego sprzętu podczas procesu produkcji gastronomicznej, dobierają zastawę stołową do ekspedycji potraw, dekorują i wydają sporządzone posiłki.

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia z  pracowni gastronomicznej  dwa razy w tygodniu.  Na koniec III klasy po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje zawód: kucharz.

 • zajęcia związane z produkcją gastronomiczną odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych,
 • po zdaniu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł kucharza  który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakładach gastronomicznych, hotelach, placówkach hotelowych, promach, statkach pasażerskich i firmach cateringowych;  są przygotowani do prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi gastronomiczne.

Ukończenie  szkoły umożliwi absolwentowi:

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwent może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Pozwoli mu to na uzyskanie wykształcenia średniego, zdania matury oraz uzyskania kwalifikacji HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent szkoły branżowej I stopnia może również podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.