Nowe kwalifikacje uczniów ZSEiT

Nowe kwalifikacje uczniów ZSEiT

[07.09.2021]

Zakończyły się ponadprogramowe staże zawodowe organizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III” realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

 

W projekcie uczestniczyło 54 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik agrobiznesu, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz mechanik samochodowy. 

Staże miały charakter wyjazdowy - realizowane były w przedsiębiorstwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego i obejmowały dodatkowo zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów. Staże o charakterze stacjonarnym  realizowane były w lokalnych przedsiębiorstwach. 

W okresie od 28.06.2021 r. do 22.08.2021 r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego go na staż przedsiębiorstwa.

W stażach wyjazdowych i stacjonarnych wzięło udział: 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Odbyli oni staż w Hotelu Anders Stare Jabłonki, w Hotelu Radisson Blu Gdańsk oraz Restauracji Amore Mio w Elblągu. 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych odbyło staż w Agrimasz Sp z o.o. Fiszewo, Roman Kruszewki Pasłęk, Fricke Sp z o.o. O/Pasłęk, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek O/Młynary, FORTUNE Sp. z o.o. Cieszymowo, ENTC Dairy Solutions Sp. z o.o. Pasłęk. 10 uczniom kształcącym się w zawodzie technik ekonomista zorganizowano staż w ENTC Dairy Solutions Sp. z o.o. Pasłęk, CREP w Pasłęku, MAZUR PACK Sp. z o.o. w Pasłęku a 6 uczniom kształcącym się w zawodzie mechanik samochodowy w Auto-El Sp. z o.o. w Elblągu, BOSCH Car Service Elbląg. 

Celem staży było podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku i cel ten został osiągnięty w 100%. Wartością dodaną w tym projekcie było również uzyskanie przez uczniów oferty pracy. Wielu tegorocznych stażystów otrzymało propozycję pracy wakacyjnej, a niektórym uczniom z klas programowo niższych złożono obietnicę pracy po skończonej szkole. 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosił 456 467,70 , w tym wkład własny Powiatu Elbląskiego to 68 500,00 . 

 

Info ZSEiT: Edyta Sienkiewicz