Oddział Przygotowania Wojskowego  w ZSEiT

Oddział Przygotowania Wojskowego w ZSEiT

[10.06.2022]

Od 1 września 2022 r. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku otwiera klasę wojskową liceum ogólnokształcącego z Oddziałem Przygotowania Wojskowego (OWP).

Zezwolenie na prowadzenia OWP zostało wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na wsparcie prowadzenia tego oddziału została przydzielona jednostka wojskowa, czyli 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie, z  którą szkoła ma podpisane od 12 lat porozumienie o współpracy. Realizuje to między innymi poprzez organizację obozów szkoleniowych w każdym roku szkolnym dla każdej klasy wojskowej. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej przydziela szkole dotacje na zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego. Osoby, które zakwalifikują się do tej klasy, nie ponoszą żadnych wydatków, zakupy umundurowania w całości są pokrywane z dotacji.

Uczniów OWP obowiązuje podstawa programowa, specjalny 4-letni program nauczania. Są to zasady żołnierskiego zachowania się - regulaminy i musztry, taktyka, rozpoznanie, łączność, szkolenie bojowe, strzelania,  geografia wojskowa, szkolenie prawne,  logistyka  oraz szkolenie medyczne.  Uczniowie biorą także udział w obozach szkoleniowych. W klasie  OPW realizowane są przedmioty bazujące na programach szkoleniowych rekomendowanych przez MON i MSWiA: „Edukacja wojskowa”, „Przygotowanie wojskowe” czy „Wiedza o Służbach Mundurowych”. 

W OWP realizowane będzie  szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

W części teoretycznej program realizowany jest przez szkołę, natomiast w części praktycznej - przez patronacką jednostkę wojskową. Szkolenie będzie kończyć 50-godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Co zyskasz w klasie służb mundurowych (OPW)?
Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy (tylko 12 dni –jeżeli ktoś nie służyć dalej).
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
  • stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Zajęcia rozwijające zainteresowania w OPW to, sekcja biegu na orientację, sekcja strzelecka. Klasy mundurowe posiadają wiedzę i umiejętności ułatwiające poruszanie się w tematyce funkcjonowania Wojska, Straży, Policji, Służby Więziennej, Służby Granicznej i Celnej. Zajęcia kształtują charakter, uczą samodyscypliny, wytrwałości i odpowiedzialności.

Uczniowie tych klas mają przywilej noszenia munduru wojskowego. Noszący mundur zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. z 2016 r. poz. 354).

Zapraszamy.