STANISŁAW MIKOŁAJCZYK (1901 - 1966)
PATRON ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski

 - te słowa Stanisława Mikołajczyka były i są mottem ludzi postępowych i odważnych. W czasach Polski Ludowej pisano i mówiono o Mikołajczyku źle, pozbawiono go obywatelstwa polskiego, a jego nazwisko próbowano wykreślić z historii Polski. Jednak działania władz nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dzięki staraniom wielu przyjaciół i sympatyków Stanisława Mikołajczyka, pamięć o nim przetrwała te trudne czasy. W 1988r. przywrócono mu obywatelstwo polskie, powstało Towarzystwo Przyjaciół im. Stanisława Mikołajczyka, ufundowano wiele pamiątkowych tablic, zorganizowano wiele konferencji i spotkań, na których omawiano działalność i liczne zasługi Stanisława Mikołajczyka. W 25. rocznicę śmierci Stanisława Mikołajczyka, przybyło do Warszawy kilkaset delegacji z pocztami sztandarowymi, aby na Mszy Świętej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, przed grobem Nieznanego Żołnierza i w siedzibie NKW PSL uczcić pamięć wielkiego przywódcy chłopów polskich .

W 1995 r. z inicjatywy Klubu Parlamentarnego PSL, Sejm RP przyjął uchwałę o sprowadzeniu prochów Stanisława Mikołajczyka ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do Polski. Rada Naczelna PSL ogłosiła rok 1996 Rokiem Stanisława Mikołajczyka. Po trzydziestu latach od jego śmierci poprzedzonej tułaczym życiem na uchodźstwie, w pełni chwały Stanisław Mikołajczyk miał wrócić do wolnej Polski, aby spocząć na stałe w rodzinnej ziemi. Stało się niestety inaczej. Rok później, 4 maja odsłonięto tylko jego pomnik w Poznaniu przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego. Na belce pomnika umieszczono syntetyczną biografię polityczną poprzedzoną cytatem: Wytrwajcie w służbie Polski oraz z podpisem: Wdzięczni Rodacy 1997. Prochy Mikołajczyka i jego żony Cecylii zostały sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych do Polski w 2000 roku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 2 czerwca na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie oraz w Archikatedrze Warszawskiej, dalsze dwudniowe odbyły się w Poznaniu. Ostatnie pożegnanie Mikołajczyków przerodziło się w obywatelską manifestację. W przemarszu do Katedry Poznańskiej uczestniczyło ponad dziesięć tysięcy osób. Prochy pochowano na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

Stanisław Mikołajczyk urodził się 18 lipca 1901r. w Holsterhausen w Westfalii, dokąd rodzice wyemigrowali „za chlebem”. W 1910 roku rodzina powróciła w poznańskie i kupiła małe gospodarstwo rolne. Zamieszkali w Borzęcicach pod Koźminem, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w Strzyżewie koło Dobrzycy. Z miłością do ziemi Stanisław Mikołajczyk odziedziczył przywiązanie do polskości. W 1919r. walczył w powstaniu wielkopolskim, a w 1920r. jako ochotnik w wojnie z bolszewikami. Należał do młodzieńców rozbudzonych umysłowo, z wielką potrzebą aktywności. Śmierć ojca uniemożliwiła mu kontynuowanie nauki. Dalszą wiedzę musiał zdobywać drogą samokształcenia.

Wkrótce po powrocie z wojny w 1920r. Mikołajczyk zaangażował się w działalność polityczno-społeczną. Zorganizował swych rówieśników w koło młodzieży wiejskiej, działał w lokalnym kółku rolniczym. W latach 1920-1931 był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego ,,Piast” a po zjednoczeniu z PSL „Wyzwolenie” Stronnictwa Ludowego. W 1927r. przyczynił się do utworzenia Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, organizacji samodzielnej, nieuległej wobec sanacji i rządzących, walczącej o wychowanie młodego pokolenia chłopskiego, świadomego swych praw oraz obowiązków społecznych i narodowo-państwowych. Związek w 1936r. wszedł w skład ZMW RP (,,Wici”). Jako współtwórca ZMW, Mikołajczyk został jego wiceprezesem, w roku następnym objął prezesurę i pełnił ją do 1930 roku, kiedy to stanęły przed nim zadania ogólnokrajowe. Młodzi ludowcy przyznali mu wówczas honorowo prezesurę Związku. W roku 1932 z ramienia Wielkopolskiego ZMW uczestniczył w Kongresie Słowiańskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Bratysławie, przewodnicząc tam obradom Komisji Rolnej. W 1937 roku kierował strajkiem chłopskim, co przypłacił czteromiesięcznym uwięzieniem.

W czasie kampanii wrześniowej w 1939r. Stanisław Mikołajczyk służył w wojsku jako szeregowy. Po klęsce przekroczył granice Węgier, został tam internowany, lecz wkrótce przedostał się do Francji. Stanął na czele Komitetu Zagranicznego Stronnictwa Ludowego. W grudniu 1939 roku został wiceprzewodniczącym emigracyjnej Rady Narodowej, będącej substytutem sejmu na uchodźstwie. Jednakże w obliczu faktu choroby jej przewodniczącego – Ignacego Paderewskiego, podjął się trudu pełnienia zań obowiązków do dnia 3 września 1941 roku. W styczniu 1940 wszedł w skład  Rządowego Komitetu dla Spraw Kraju. W latach 1940-1943 był wicepremierem Rządu RP na uchodźstwie. Mikołajczyk był jednym z najaktywniejszych polityków polskiej emigracji we Francji, a następnie w Londynie. Po tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego 4 lipca 1943 roku wysunął się na czoło obozu londyńskiego. 14 lipca 1943r. został premierem Rządu RP na uchodźstwie. Jego autorytet w kraju był niekwestionowany. Bezskutecznie usiłował uzyskać porozumienie z ZSRR dotyczące polskiej granicy wschodniej i z PKWN odnośnie politycznej przyszłości kraju, nie zdając sobie sprawy, że decyzje w sprawie wschodniej granicy już zapadły, bez wiedzy rządu polskiego w 1943 roku na konferencji teherańskiej. W czerwcu 1945 roku, jako przywódca Stronnictwa Ludowego, Mikołajczyk uczestniczył w konferencji w Moskwie w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. W wyniku zawartej wówczas „umowy moskiewskiej” w rządzie tym powierzono mu stanowisko wicepremiera oraz ministra rolnictwa i reform rolnych (funkcję tę pełnił od 28 czerwca 1945r. do 8 lutego 1947r.)

 

( Entuzjastyczne powitanie St. Mikołajczyka w Poznaniu )

 

28 czerwca 1945 roku Stanisław Mikołajczyk powrócił do kraju witany entuzjastycznie przez polskie społeczeństwo. Po śmierci Wincentego Witosa, 31 października 1945r. został prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaś w latach 1945-46 z ramienia PSL był posłem do Krajowej Rady Narodowej, a w roku 1947 na Sejm Ustawodawczy. Jako prezes PSL podjął walkę polityczną z partią komunistyczną i jej obozem, otwarcie przeciwstawił się wprowadzanemu w Polsce sowieckiemu systemowi. PSL przechodząc do opozycji wobec rządu i PPS po sfałszowanych w styczniu 1947 roku wyborach, w sytuacji zastraszania zwolenników ludowców, licznych aresztowaniach wyróżniających się działaczy i przypadków śmierci ludowców, nie miało złudzeń co do dalszej sytuacji politycznej w Polsce. PSL jako opozycja poniosło wszystkie wynikające z tego faktu konsekwencje. Poniósł je także prezes stronnictwa – Stanisław Mikołajczyk. Wobec praktyk stalinizmu nawet największy polityk stawał się bezradny i bezbronny. Dlatego 20 października 1947 roku zagrożony aresztowaniem Mikołajczyk zmuszony został do nielegalnego opuszczenia kraju. Resztę życia spędził na emigracji. Osiedlił się w USA, gdzie prowadził aktywną działalność polityczną wśród polskich emigrantów: kierował emigracyjnym Polskim Stronnictwem Ludowym oraz był prezesem Międzynarodowej Unii Chłopskiej. W latach sześćdziesiątych został sekretarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

Nie dane mu było być świadkiem odzyskania wolności przez Polskę. Zmarł 13 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie i tam został pochowany. Stanisław Mikołajczyk jako polityk i mąż stanu wszedł na stałe do polskiego panteonu. Wywodził się ze wsi i ruchu ludowego, ale stał się przywódcą całej Polski. Będąc głęboko związanym ze swym regionem, świadom interesów wsi i rolników, potrafił patrzeć na sprawy kraju z perspektywy nadrzędnej, ogólnonarodowej. Mikołajczyka zawsze charakteryzowała trwałość poglądów i zasad oraz trzeźwość w ocenie faktów.

Wiele szkół w ostatnich dziesięcioleciach przyjęło za swojego patrona Stanisława Mikołajczyka, jedną z pierwszych była nasza szkoła. 7 października 1995 roku Zespół Szkół Rolniczych w Pasłęku obchodził rocznicę dwudziestolecia istnienia. W tym też dniu szkoła otrzymała sztandar i imię Stanisława Mikołajczyka. W święcie brali również udział absolwenci placówki. Należy zaznaczyć, że była to pierwsza w Polsce szkoła rolnicza, która wybrała na patrona tę wybitną postać ruchu ludowego historii najnowszej. Z tej okazji odbyła się wielka uroczystość, przybyło wiele znanych i poważanych osobistości, np. Prezes Oddziału Stowarzyszenia im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy pan Stanisław Kalarus wraz z kuzynem żony Mikołajczyka, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz zaproszeni parlamentarzyści. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej reprezentował dyrektor Zespołu Oświaty Rolniczej Józef Kobyłecki. Szkoła wysłała również zaproszenie na uroczystość synowi Stanisława Mikołajczyka – Marianowi Mikołajczykowi mieszkającemu w Waszyngtonie. Choć nie przybył w tym dniu wykazał zainteresowanie wydarzeniem. Po otrzymaniu zdjęć obrazujących przebieg uroczystości przysłał podziękowanie za zaproszenie i życzył wielu sukcesów szkole, która przyjęła imię jego ojca.

Nasza szkoła, jak wspomniano wyżej, jako jedna z pierwszych nosi imię Stanisława Mikołajczyka, ale nie jest jedyna, dlatego w roku 2011 zrodziła się idea zorganizowania ogólnopolskiego konkursu z udziałem uczniów szkół noszących imię Stanisława Mikołajczyka. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych nawiązał zatem współpracę z Towarzystwem im. S. Mikołajczyka w Poznaniu oraz ze szkołami w Gnieźnie, Opatówku, Wągrowcu i Miejskiej Górce. Wkrótce odbył się pierwszy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka. Gospodarzem konkursu przeprowadzonego w dniu 24 listopada 2011 roku został ZSEiT. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się znakomicie. Przygotowaniem młodzieży do konkursu oraz jego organizacją zajęły się nauczycielki Zespołu – panie Małgorzata Purzycka i Małgorzata Cytrycka. Kolejne edycje odbyły się w Opatówku, Wągrowcu, Gnieźnie i Miejskiej Górce, a udział w nich przedstawicieli naszej szkoły stał się coroczną tradycją.

W bieżącym roku kalendarzowym przypada 50. rocznica śmierci naszego patrona. To kolejna okazja do przypomnienia sobie jego słów, które każą z nadzieją i optymizmem spoglądać w przyszłość i podążać naprzód za słowami:Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski.

/opr. Małgorzata Purzycka/

 

 

 

 

 

Kalendarium 

 

1 IX 1975

rozpoczyna działalność Zespół Szkół Rolniczych w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 36, w skład zespołu wchodzą: 3 letnie Technikum Ochrony Roślin, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, Wieczorowe Technikum Rolnicze i Wieczorowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa; obowiązki dyrektora objął Henryk Zienkiewicz

1 VIII 1980

dyrektorem ZSR zostaje Jan Kolis

1 IX 1981

rozpoczęto kształcenie w dwóch nowych kierunkach: 5-letnim Technikum Rolniczym i Zasadniczej Szkole Ogrodniczej

1 II 1982

obowiązki dyrektora przyjmuje Ryszard Sołtysiak

5-7 XI 1982

I Harcerski Rajd Rolnika „Po wakacjach” dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

21 IX 1983

dożynki w Pasłęku i udział w nich młodzieży ZSR

1 XII 1983

dyrektorem szkoły zostaje Marian Dąbrowicz

19 I 1984

inauguracja działalności grupy punk-rockowej „Gabinet 106”

8 III 1984

swoją działalność rozpoczyna szkolny kabaret „Świzd”

1 X 1987

obowiązki dyrektora ZSR przyjmuje Kazimierz Łesyk

1987

Kraków: M. Plawgo w czasie XXII Centralnych Igrzysk Młodzieży Szkół Rolniczych zdobył złoty medal w biegu na dystansie 1500 m ustanawiając rekord igrzysk

1987

uczeń Mirosław Plawgo reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata juniorów w Warszawie w biegu przełajowym na dystansie 7350 m

1 IX 1988

dyrektorem ZSR zostaje ponownie Ryszard Sołtysiak

1988

udział uczniów w „Artystycznej Wiośnie Młodości ‘88”

1988

uczeń M. Plawgo ustanowił rekord Polski juniorów do lat 18 w biegu na dystansie 10 000 m wynikiem 30,38.52

9 IX 1988

udział młodzieży w dożynkach w Olsztynie

1 IX 1989

dyrektorem szkoły zostaje Teofil Janaszek

1 IX 1989

w szkole otwarty zostaje nowy kierunek kształcenia: 5-letnie Technikum Ochrony Środowiska

1989

uczeń M. Plawgo po raz drugi reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata juniorów w Stavanger (Norwegia) w biegu przełajowym na dystansie 8000 m

1989

Varażdin (Jugosławia) – M. Plawgo – X miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów w biegu na 10 000 m

1 IX 1990

obowiązki dyrektora przyjmuje Stanisław Chilimoniuk

21 X 1990

dyrektorem ZSR zostaje Anna Zwiejska

1 IX 1991

w ZSR otwarto nowy kierunek kształcenia: 5-letnie Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny

1991

nawiązanie współpracy ze szkołą rolniczą Agricole de L’Oisellerie w La Couronne (Francja)

XII 1992

pobyt delegacji na zaproszenie samorządu Ronneby (Szwecja)

w celu poznania parków Naturum oraz form ochrony środowiska

1 V 1993

przyjęcie grupy młodzieży z La Couronne (Francja) w ramach partnerskiej wymiany

25 VI 1993

odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem „Zespół Szkół Rolniczych powstał uczniom ku nauce”

9 X 1993

udział młodzieży i nauczycieli w wiecu w obronie powiatu pasłęckiego

18 I 1994

seminarium w ZSR na temat projektu utworzenia Parku Ekologicznego nad jeziorkiem koło Pasłęka na podstawie projektu uczniów tej szkoły

1994

wyjazd na praktyki w gospodarstwach rolnych w Normandii (Francja) uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik

1 IX 1994

rozpoczęto kształcenie w zawodzie: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

IX 1994

szkoła przystępuje do programu „Czysta Wisła”

27 IV 1995

nawiązanie kontaktów ze szkołą rolniczą w Kalo (Dania)

7 X 1995

jubileuszowe obchody 20-lecia ZSR oraz uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Mikołajczyka i przekazanie sztandaru; pierwszy zjazd absolwentów połączony z balem

3 I 1996

decyzją dyrektora utworzono przyszkolne Gospodarstwo Pomocnicze „Pólko” o powierzchni 110 ha

7 III 1996

uruchomienie nowoczesnej ekologicznej kotłowni olejowej

27 IV 1996

nawiązanie współpracy ze szkołą rolniczą w Landboskole w Kalo (Dania)

1 IX 1996

otwarto nowy kierunki kształcenia: 5-letnie Technikum Technologii Żywności

5-8 IX 1996

wizyta nauczycieli z duńskiej szkoły w Kalo

18 XII 1996

szkoła podpisała umowę z Fundacją Wspomagającą Zaopatrzenie Wsi w Wodę i Urzędem Miasta i Gminy w Pasłęku mającą na celu podjęcie współpracy w zakresie programu edukacyjnego w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód

28 IV-5 V 1997

pobyt szkoleniowy nauczycieli i rolników przyjmujących uczniów ZSR na zajęcia praktyczne w Kalo (11 osób)

4 V 1997

udział szkolnego pocztu sztandarowego wraz z dyrektorem oraz grupą 30 uczniów w uroczystości odsłonięcia pomnika Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu

1997

drużyna koszykówki chłopców zajęła IV miejsce w Finale XVII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkół Rolniczych we Wrocławiu

15-19 VI 1998

przyjęcie w ZSR grupy gości z Danii (33 osoby)

24 XI 1998

utworzenie stowarzyszenia Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „AGROS”

26-28 I 1999

delegacja składająca się z 3 nauczycieli i 2 uczniów Technikum Ochrony Środowiska w celu poznania szkolnictwa rolniczego wyjechała do Brakne-Hoby; uczniowie odbyli tam 2-miesięczną praktykę zawodową

9-16 X 1999

wyjazd szkoleniowy nauczycieli do Regionu Waldviertel w Dolnej Austrii zorganizowany przez Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa z Obszarów Wiejskich w Starym Polu

1999

Spała: II miejsce w punktacji łącznej szkół w tenisie stołowym w Finale XVIII Ogólnopolskich Igrzysk Szkół Rolniczych; 3 medale w klasyfikacji indywidualnej

19 IX 1999

I Powiatowy Rajd Sportowo-Ekologiczny z udziałem uczniów ZSR

14 I 2000

„Dziennik Bałtycki” ogłosił zwycięzców plebiscytu na dziesięciu najlepszych sportowców Elbląga i powiatu elbląskiego w 1999 r.;

wśród nich znaleźli się nasi uczniowie: J. Ziłotin, A. Dańczyszyn, M. Romanowicz, K. Wdowiak i Ł. Wdowiak

2 VI 2000

dyrektor Anna Zwiejska i przedstawiciele uczniów naszej szkoły udali się do Warszawy, aby oddać hołd prochom naszego patrona Stanisława Mikołajczyka podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie

2000

Brenna: II miejsce w punktacji łącznej szkół w Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych w tenisie stołowym; w sumie zdobyto 6 medali

18-19 IV 2001

na zaproszenie dyrektora szkoły w Brakne-Hoby 11-osobowa delegacja (6 nauczycieli i 5 uczniów) wyjechała na Otwarte Dni Rolnicze

15-17 V 2001

w ZSR odbył się finał I Olimpiady Wiedzy o Powiecie Elbląskim „Historia i Przyroda Powiatu Elbląskiego” z udziałem szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

16-17 VI 2001

Stargard Szczeciński  - I miejsce w punktacji łącznej w Finale XIX Centralnych Igrzysk LZS Szkół Rolniczych w tenisie stołowym;

w sumie zdobyto 7 medali

IV - VIII 2001

uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego odbyli praktykę u rolników we Francji i na Bornholmie (Dania)

8-16 IX 2001

grupa młodych rolników z Normandii gościła u uczniów kl. V Technikum Rolniczego, którzy odbywali praktykę we Francji

2001

nauczyciele ZSR powołali Stowarzyszenie Edukacyjne Wyrównywania Szans Młodzieży w Pasłęku

10 IV 2002

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” awansował do II ligi w tenisie stołowym

12-14 IV 2002

warsztaty ekologiczne ZSR z udziałem dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół gminy Pasłęk i Lidzbark Welski

11-13 VI 2002

wizyta w ZSR nauczycieli ze Szwecji (6 osób); podsumowano dotychczasową współpracę i omawiano formy dalszych kontaktów

16 X 2002

drużyna ZSR w koszykówce chłopców zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Białej Pisce

6-12 X 2002

udział uczniów ZSR w Dyskusyjnym Forum Młodzieży „Europa, wczoraj, dziś i jutro”

XI 2002

Koło Ekologiczne ZSR rozpoczęło cykl warsztatów dla przedszkolaków o tematyce przyrodniczej

I 2003

wizyta nauczycieli z La Couronne w ZSR w sprawie przystąpienia obu szkół do europejskiego programu Sokrates Comenius związanego z wymianą młodzieży

3-6 IV 2003

uczniowie ZSR Pasłęk w nagrodę za krótkometrażowy film pojechali do LO im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie odbyła się Konferencja Młodzieży i Nauczycieli z Warszawy oraz Małych Miast i Wsi

1 VII 2003

szkoła zmieniła nazwę z Zespół Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

1 IX 2003

w ZSEiT otwarto nowe kierunki kształcenia: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, 4-letnie Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych i 4-letnie Technikum Agrobiznesu

13-19 IX 2003

wizyta francuskiej młodzieży związana z realizacją projektu „Struktury rolno-spożywcze Polski i Francji w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej”

X 2003

rewizyta polskiej młodzieży we Francji w ramach kontynuacji projektu „Struktury rolno-spożywcze Polski i Francji w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej”

14-15 V 2004

delegacja uczniów i nauczycieli z ZSEiT wyjechała do Brakne-Hoby na Dni Rolnicze

23 V 2004

reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w uroczystym odsłonięciu popiersia Stanisława Mikołajczyka, które odbyło się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

2004

prezentacja państw Unii Europejskiej zorganizowana przez Szkolny Klub Europejski pod hasłem „Globalna Wioska”

1 X 2004

Anna Zwiejska odchodzi na emeryturę po 14 latach kierowania szkołą

2 X 2004

obowiązki dyrektora ZSEiT przyjmuje Marian Matuszczak, a swoje dotychczasowe obowiązki wicedyrektora powierza Lidii Zawarczyńskiej

10 X 2004

uczniowie ZSEiT w ramach wymiany wyjechali na 2 tygodnie do  La Couronne (Francja)

1 IX 2005

rozpoczyna działalność Szkolny Ośrodek Kariery; oddano do użytku nowocześnie wyposażoną pracownię multimedialną

29 IX-2 X 2005

wizyta nauczycieli z Niemiec oraz nawiązanie współpracy z Berufliche Schule des Lcreises Steinberg w Itzehoe

15-18 XII 2005

partnerska rewizyta nauczycieli ZSEiT w Itzehoe

III 2006

oddano do użytku kolejne: trzecią i czwartą nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe

3 VI 2006

uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia ZSEiT połączone z drugim zjazdem i balem absolwentów

24 IV 2007

I miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w Unihokeju Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych

16 V 2007

I miejsce drużyny z ZSEiT w Finale Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

04-10 XI 2007

wizyta młodzieży z Pasłęka w Niemczech; wymiana w ramach projektu powiatu elbląskiego „Program Młodzież Polsko-Niemiecka”

27 V 2008

I miejsce drużyny z ZSEiT w Finale Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

VI 2008

IV miejsce w klasyfikacji drużynowej w Finale XIV Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego

VIII 2008

obóz integracyjny dla młodzieży rozpoczynającej naukę w ZSEiT zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne Wyrównywanie Szans Młodzieży

1 IX 2008

wprowadzono nowy kierunek kształcenia zawodowego: technolog robót wykończeniowych w budownictwie

IX 2008

rozpoczęto realizację pierwszego projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

XI 2008

uroczyste otwarcie kompleksu boisk szkolnych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

XII 2008

debata młodzieży ZSEiT oraz Gimnazjum nr 1 w Pasłęku będąca podsumowaniem programu „Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego”

I 2009

V miejsce ZSEiT w województwie warmińsko-mazurskim w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy” 2009

20 III 2009

rozpoczęto coroczny cykl Dni Otwartych w ZSEiT w Pasłęku poświęconych promocji szkoły i propagowaniu kierunków kształcenia wśród młodzieży gimnazjalnej

V 2009

I Gimnazjada zorganizowana przez ZSEiT z udziałem młodzieży szkół gimnazjalnych

25 VI 2009

podpisano umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu

1 IX 2009

wprowadzenie innowacji pedagogicznych; naukę rozpoczynają uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego o ukierunkowaniu obronnym i pedagogicznym

XI 2009

nawiązanie współpracy ze szkołą Lucas-Cranach – Gymnasium w Lutherstadt Wittenberg (Niemcy)

XII 2009

laureaci konkursu „Polska pod gwieździstym sztandarem” odwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli

XII 2009

Festiwal Nauki – podsumowanie projektu „Do sukcesu na kółkach”

I 2010

XII miejsce ZSEiT w województwie warmińsko-mazurskim w Rankingu Techników „Perspektywy” 2010

9 III 2010

zawarto porozumienie o współpracy z 9 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego

14 V 2010

I miejsce drużyny z ZSEiT w Finale Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

X 2010

pierwszy obóz szkoleniowy w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie dla kadetów II klasy Liceum Ogólnokształcącego o ukierunkowaniu obronnym

III 2011

oddanie do użytku łącznika wraz z szatniami uczniowskimi

IV 2011

I miejsce kadetów Liceum Ogólnokształcącego o ukierunkowaniu obronnym w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Biegu na Orientację

IV 2011

III miejsce w Finale Wojewódzkim Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Unihokeju Chłopców

20 V 2011

I miejsce drużyny z ZSEiT w Finale Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

1 IX 2011

utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Całorocznego

XI 2011

z inicjatywy ZSEiT zorganizowano w Pasłęku I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka z udziałem szkół noszących imię Stanisława Mikołajczyka

13 I 2012

zawarto porozumienie o współpracy partnerskiej z Pasłęckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

25 V-1 VI 2012

I edycja warsztatów dla uczniów Szkół Gimnazjalnych

X 2012

Jarmark św. Bartłomieja z okazji 715-lecia nadania praw miejskich Pasłękowi; pantomima o początkach Pasłęka przygotowana przez uczniów ZSEiT

13 II-5 III 2013

zawarcie umów partnerskich z Gimnazjami: w Rychlikach, nr 2 w Morągu, Dobrym, Małdytach, Młynarach, Wilczętach, nr 1 w Pasłęku, Stankowie, nr 2 w Pasłęku, Miłakowie i Przezmarku

7 VI 2013

zawarto porozumienie o współpracy z Akademią Obrony Narodowej

VI 2013

I Rodzinny Dzień Gier Planszowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Wyrównywania Szans Młodzieży w Pasłęku

X 2013

Dzień Dawcy Szpiku w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zorganizowany przez nauczycieli i uczniów wolontariuszy

XII 2013

udział uczniów  ZSEiT w programie zagranicznych staży w gospodarstwach rolnych w Niemczech

I 2014

XX miejsce ZSEiT w kategorii Techników  w województwie warmińsko-mazurskim oraz V miejsce w Polsce Techników w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy” 2014

23 V 2014

II miejsce drużyny z ZSEiT w Finale Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

VI 2014

Dni Rodziny zorganizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne Wyrównywanie Szans Młodzieży w Pasłęku

VII 2014

udział uczniów: Justyny Milczanowskiej i Rafała Mirysa z klas o ukierunkowaniu obronnym w elitarnym obozie szkoleniowym – Ekspedycja Orląt -  zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polska-Świat

IX 2014

udział uczniów ZSEiT w uroczystych obchodach 717-lecia miasta Pasłęka

X 2014

nowy wizerunek szkoły po dokonaniu termomodernizacji

17 XII 2014

zawarto porozumienie o współpracy ze Spółdzielczą Mleczarnią SPOMLEK Radzyń Podlaski – Oddział w Młynarach

22 XII 2014

zawarto porozumienie o współpracy z ICC SERY Pasłęk Sp. z o.o.

9 I 2015

zawarto porozumienie o współpracy z Zakładem Mleczarskim POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim

III 2015

nawiązanie współpracy z firmą UNITY LINE Limited Spółka z o.o. ze Szczecina w zakresie szkolenia praktycznego młodzieży; praktyki uczniów ZSEiT na promach

VI 2015

tytuł laureata dla uczniów ZSEiT w konkursie na najlepszy projekt edukacyjny nt.: „Moja mała ojczyzna – jej skarby przeszłości, teraźniejszość i przyszłość” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Cyryla i Metodego w Pasłęku oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

IX 2015

w ZSEiT naukę rozpoczynają uczniowie unikatowego w województwie warmińsko-mazurskim kierunku kształcenia w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego

IX 2015

udział uczniów ZSEiT w obchodach 25-lecia Samorządu Miasta i Gminy Pasłęk oraz 718-lecia nadania praw miejskich Pasłękowi oraz 25-lecia partnerskiej współpracy Pasłęka i Itzehoe

XII 2015

Gala Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego; ZSEiT w Pasłęku zajął VII miejsce w wojewódzkim rankingu sportowym SPG

I 2016

druga edycja Dnia Dawcy Szpiku w ZSEiT

I 2016

XVIII miejsce w Polsce w kategorii Techników – technik agrobiznesu w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy” 2016

20 IV 2016

II miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w Unihokeju Chłopców Szkół Ponadgimnzjalnych

21 IV 2016

III miejsce w Pierwszych Drużynowych Zawodach Klas Mundurowych „Sprawni jak Policjanci”

4 VI 2016 uroczyste obchody Jubileuszu 40-lecia ZSEiT połączone z trzecim zjazdem i balem absolwentów
10 - 28 X 2016 praktyki uczennic z Regionales Berufsbildunszentrum Itzehoe w ZSEiT w ramach Programu Erasmus+
10 I 2017 XIV miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w kategorii Techników w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych - Perspektywy 2017
 II 2017  udział uczniów  w Ogólnopolskim Konkursie "Balack Box"
21 IV 2017  II miejsce uczennicy ZSEiT w eliminacjach okręgowych XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  - Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 I 2018  wyjazd uczniów  na praktyki zawodowe do Itzehoe w Niemczech
 8 VI 2018  „Rodzina – Dom –Ojczyzna” - Dni Rodziny w ZSEiT
  IX 2018  uczniowie  podnoszą kwalifikacje zawodowe - realizacja projektu „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika”
  26 XI 2018  I miejsce chłopców  w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Ponadgimnazjalnych na dystansie 10x1000m
  XI 2018  „Rok dla Niepodległej”- 100. rocznica odzyskania niepodległości w ZSEiT
 III 2019  wyjazd uczniów  ZSEiT na praktyki zawodowe do partnerskiego miasta Itzehoe i partnerskiej szkoły Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg
  V - VI 2019  realizacja projektów ERASMUS+ i PO WER  i wyjazd uczniów na praktyki zawodowe we Włoszech (Rimini) i w Hiszpanii (Malaga)
  25 X 2019  I miejsce chłopców  w  Finale Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w Sztafetowych Biegach Przełajowych
  10 XII 2019  wyróżnienie III stopnia uczennicy w konkursie   ,,Mistrzowie i Patrioci”, nagroda wręczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę
  12 XII 2019  VIII miejsce ZSEiT  we współzawodnictwie sportowym za roku szkolny 2018/2019
  9 I 2020  nadanie tytułu honorowego  „Najlepsze Technika w Polsce - Brązowa Szkoła 2020”  Technikum nr 2 w Pasłęku w XXII Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2020”
  12 II 2020  I i II miejsce uczniów w Wojewódzkich Zimowych Indywidualnych Biegach Przełajowych w Nowym Mieście Lubawskim
  7 III 2020  srebrny medal ucznia w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych w biegu na dystansie 4000 m
  III 20200  wyróżnienie dla uczennicy w IX edycji Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa organizowanego przez Katedrę Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  III 2020  COVID-19 – wprowadzenie obowiązku zdalnego kształcenia
  28 VIII 2019  brązowy medal ucznia w biegu na dystansie 3000 m podczas Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce
  13 X 2020  I miejsce chłopców w Finale Wojewódzkim Sztafetowych Biegów Przełajowych